จังหวัดสุโขทัย จัดเวทีพัฒนาศักยภาพ ครูศูนย์เด็กเล็ก “ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่สำหรับเด็กปฐมวัย”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุโขทัย ได้จัดเวทีพัฒนาศักยภาพ ครูศูนย์เด็กเล็ก “ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่สำหรับเด็กปฐมวัย ”

ให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสำโรง จำนวน 20 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้กับศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้กล่าวให้โอวาท เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าอบรมในการนำองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดต่อและร่วมมือในการรณรงค์ให้กับเด็กที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ห่างไกลอบายมุข เหล้า บุหรี่และสิ่งเสพติดต่อไป#ปลูกพลังบวก#สสส.#สคล.

กองบรรณาธิการ SDNThailand