คู่มือ งดเหล้าเข้าพรรษา

คู่มือ งดเหล้าเข้าพรรษา ปรับปรุง ปี 2567
Category: งดเหล้าเข้าพรรษา
By: สสส.

จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ

จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ-ฉบับสร้างสุข-ประจำเดือนพฤษภาคม-2567.pdf
Category: ความรู้ วิชาการ
By: สสส.

ปลูกพลังบวก ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า-บุหรี่ (เหล้า)

ปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันลดปัจจัยเสี่ยง หรับหรับเด็กปฐมวัยลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า-บุหรี่
Category: เด็กปฐมวัย
By: มาลัย มินศรี

ปลูกพลังบวก ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า-บุหรี่ (บุหรี่)

ปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันลดปัจจัยเสี่ยง หรับหรับเด็กปฐมวัยลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า-บุหรี่
Category: เด็กปฐมวัย
By: มาลัย มินศรี

การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาระดับพื้นที

กระบวนการและผลผลิตของการรณรงค์งดเหล้า เข้าพรรษาระดับพื้นที่ปี 2565
Category: งดเหล้าเข้าพรรษา
By: โสฬวรรณ อินทสิทธ

โครงการประเมินผลการรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา 2565

กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 12 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
Category: งดเหล้าเข้าพรรษา
By: ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการประเมินผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาระดับพื้นที่ ระยะที่ 1
Category: งดเหล้าเข้าพรรษา
By: โสฬวรรณ อินทสิทธ