เวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนวัตกรรม โชว์ แชร์ เชื่อมและเชิดชูเกียรติ จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี – วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนวัตกรรม “โชว์ แชร์ เชื่อมและเชิดชูเกียรติ” เพื่อยกย่องสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย” ของจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร โดยมีสถานศึกษาจำนวน 42 แห่ง รวม 100 คน ได้รับการประเมินและยกสถานะเป็นสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

  1. เพื่อขวัญและกำลังใจ: เชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่นำชุดกิจกรรมไปใช้จัดกิจกรรมในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะเหล้าและบุหรี่ และผู้ปกครองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดื่ม การสูบ โดยการลด ละ และเลิกในที่สุด
  2. เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ให้สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จได้นำผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ต่อไป
  3. เพื่อเชิดชูเกียรติสถานศึกษา: สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินยกระดับสถานะเป็นสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้

ทางโครงการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าชีวิตที่ต้องได้รับการดูแลและบ่มเพาะให้แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน เพื่อให้เติบโตไปพร้อมๆ กันทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต ควบคู่กันไป เพื่อสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเลือกทางเดินที่ดี เลือกอาชีพที่เหมาะสมให้กับตนเองในอนาคต

กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจและสนับสนุนอย่างมากจากสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ในระยะยาว

กองบรรณาธิการ SDNThailand