กิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกัน เหล้า บุหรี่ สร้างความสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครองและหนูน้อยปฐมวัย นครพนม

วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครพนม เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้และกีฬาสัมพันธ์ครอบครัวเด็กเล็ก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลหนองซน อ.นาทม จ.นครพนม โดย นายเกษม สมสู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะบริหาร, สมาชิก อบต. ,ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า,ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด กำหนดจัดกิจกรรม 2 วัน วันที่ 21 มีนาคม 2567 จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน คือฐานกระปุกออมสิน ระบายสีหมวกกระจง และฐานโคมไฟจากลูกโป่ง เกมส์การละเล่น วาดภาพระบายสี ทำป้ายรณรงค์พิษภัยสิ่งเสพติด เหล้าบุหรี่ วันที่ 22 มีนาคม 2567 จัดกีฬาสัมพันธ์ครอบครัวเด็กเล็ก เดินพาเหรดรณรงค์ ชวน ละเลิก เหล้าบุหรี่ และแข่งกีฬาดึงชักเย่อ โยนบอลเข้าตะกร้า วิ่งเข้าเส้นชัย วิ่งไว เตะบอลเข้าโกล จักรยานขาไถ แข่งเตะฟุตบอล

กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้ รู้เท่าทันพิษภัยต่างๆ ฝึกทักษะรู้จักเลือก ซึมซับการรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี
2.ฝึกใ้ห้เด็กเล่นกีฬาร่วมกัน ปลูกฝังมีน้ำใจกับเพื่อน
3.เชื่อมความสัมพันธ์เด็ก ผู้ปกครอง ครู สร้างความสุขร่วมกัน
4.การให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจผลกระทบจากแอลกอฮอล์ส่งผลต่อเด็ก


กิจกรรมครั้งนี้มีเด็กปฐมวัยพร้อมผู้ปกครอง รวม 150 คน ถือว่าเป็นสร้างความสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันเหล้า บุหรี่และปัจจัยเสี่ยงและการปูพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กเล็กเพื่อเติบโตในสังคมต่อไป

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน