ตราสัญลักษณ์ของ SDN Thailand แบบใหม่ โดยจะเริ่มใช้งานตั้งแต่มกราคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับใช้ในเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของ SDNThailand.com

การกำหนดค่าสีตามการใช้งาน* จะกำหนดเป็น 3 หมวด ดังนี้

  1. การนำไปใช้ในระบบงานพิมพ์ออฟเซ็ต 4 สี (Color CMYK)
  2. การนำไปใช้สำหรับการแสดงผลหน้าจอ กำหนดเป็นค่าแม่สีของแสงคือ RGB
  3. การนำไปใช้ในงาน HTML กำหนดเป็นค่า HEX Code

CMYK: C 0, M 60, Y 100, K 0
RGB: R 245, G 130, B 32
HEX: #F58220

*การกำหนดค่าต่างๆ จะแปลงค่าภายใต้หลักการแสดงผลของสีที่ใกล้เคียงกันภายใต้การพิมพ์หรือสื่อแต่ละประเภท อาจไม่ได้เป็นไปตามหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากหน้าจอและการตั้งค่าพิมพ์ที่แตกต่างกัน

ดาวน์โหลด คู่มือและเแม่แบบ (Template)