ครูศูนย์เด็กกระนวน พัฒนาสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ ปลูกพลังบวก สร้างภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัย

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระนวนชั้น 2 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นายทวีช พิมพะ นายอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็กสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยการบูรณาการงบประมาณจากโครงการอำเภอบูรณาการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ อำเภอกระนวน

โดย นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ หัวหน้าโครงการฯ และโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กปฐมวัย นำโดย อาจารย์ธนิมา เจริญสุข ประธานคณะทำงานโครงการปลูกพลังบวกฯ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 72 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอกชนในเขตอำเภอกระนวน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากเทศบาลเมืองกระนวน

หลักสูตรการอบรมกำหนดให้มีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

1. การให้ความรู้กฏหมายเหล้าบุหรี่โดย นางสาววรลักษณ์ พูดเพราะ ผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

2. กิจกรรม ปลุกพลังบวก และการสร้างแรงบวกสำหรับเด็กปฐมวัย โดยอาจารย์จริญญา ไทยแท้ นักจิตวิทยาประจำโครงการฯ

3. การบูรณาการแผนการสอนปลูกพลังบวกกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดย อาจารย์ ดร. ธีราพร ปรีดีวงศ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะ

4. การบูรณาการแผนการสอนและการบูรณาการทักษะชีวิตตาม 4 องค์ประกอบพร้อมทั้งการให้คำถาม R-C-A โดย อาจารย์ ดร. ธีราพร ปรีดีวงศ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะ

5. นำเสนอการสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกพลังบวกสอนตามแผนที่วางไว้และรับการเติมเต็มจากคณะวิทยากร

6. คู่มือผู้ปกครอง การสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวโดยอาจารย์จริญญา ไทยแท้ นักจิตวิทยาประจำโครงการฯ

7. กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์เป็นฐานการเรียนรู้

– กระปุกออมสินออมรัก – นิทานแสนสนุก -เพลงแห่งความรัก และปฏิทินความดี ในตอนท้ายของการอบรมได้รับเกียรติจาก นายชัชวาล โนนใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

กองบรรณาธิการ SDNThailand