Y-SDN แม่จันจัดกิจกรรมรณรงค์ วันแห่งความรัก “รักได้ รักเป็น รักปลอดภัย ห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

Y-SDN แม่จันจัดกิจกรรมรณรงค์ วันแห่งความรัก รักได้ รักเป็น รักปลอดภัย ห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 💕

ในพื้นที่อำเภอแม่จัน และสถานศึกษาในเขตอำเภอแม่จันY-SDN แม่จัน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่จัน และมูลนิธิ ECPAT ให้ความรู้ทางด้านเพศ และการลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม มาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้ขาดสติ และรณรงค์ให้เยาวชนแสดงความรักอย่างถูกต้องและรู้จักคุณค่าในตัวเอง

#สื่อรักให้พักเหล้า#YSDNแม่จัน#เครือข่ายงดเหล้าอำเภอแม่จัน

กองบรรณาธิการ SDNThailand