ขอนแก่น จัด “5 กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนกระนวน”

5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้มีการประชุมแกนนำเยาวชน ภายใต้โครงการอำเภอบูรณาการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ YSDN (อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นำโดย นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ หัวหน้าโครงการฯ และนายเจษฎา วงศ์มณี เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ YSDN ในการประชุมได้มีการนำเสนอผลการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของเยาวชนอายุ 12-15 ปี จากสถานศึกษาจำนวน 17 แห่งในเขตอำเภอกระนวน ซึ่งข้อมูลที่น่าตกใจพบว่า

เยาวชนเริ่มต้นดื่มครั้งแรกเมื่ออายุ 5 ปี โดยมีผู้ปกครองครอบครัวและเพื่อนชักชวนให้ดื่ม เครื่องดื่มที่ได้มาซื้อจากร้านค้าด้วยตัวเอง และดื่มมากสูงสุดคือโอกาสในการจัดงานวันเกิด ซึ่งเป็นข้อมูลที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แกนนำเยาวชน YSDN จึงได้มีความคิดเห็นจัดกิจกรรมเพื่อสอดคล้องกันกับความต้องการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลสถานการณ์ที่ได้สำรวจมาแล้ว

โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ใน 5 ประเด็น ดังนี้

1. กิจกรรมด้านการศึกษาและวิชาการ เยาวชนสนใจต้องการให้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ โดยเฉพาะด้านภาษา พร้อมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัย และการรู้เท่าทันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. กิจกรรมด้านกีฬา ต้องการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลหรือบาสเกตบอล ทั้งนี้จะพิจารณากีฬาที่สามารถจัดการแข่งขันได้ภายในระยะเวลาวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่

3. กิจกรรมด้านดนตรี เสนอให้มีการจัดการประกวดดนตรีโฟล์คซอง โดยร่วมกับเทศบาลเมืองกระนวน เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกความสามารถในถนนคนเดินของอำเภอซึ่งจัดขึ้นทุกวันศุกร์

4. กิจกรรมออนไลน์และการผลิตสื่อ เสนอให้มีการจัดการแข่งขันเล่นเกมออนไลน์และการประกวดเต้น โดยการถ่ายคลิปส่งเข้าประกวดทางออนไลน์ รวมไปถึงการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเลี้ยงวันเกิดปลอดเหล้า

5. กิจกรรมจิตอาสามีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชน เสนอให้มีการทำแผนที่พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน การปักหมุดจัดทำป้ายสวนสาธารณะ ร้านนม ร้านค้า ร้านอาหาร ที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมหรือเป็นพื้นที่ต้นแบบปฏิบัติตามกฏหมาย และร้านค้า ร้านอาหารที่ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ใช้โอกาสในช่วงเทศกาลเช่นงานบุญประเพณีสงกรานต์และบุญบั้งไฟ เพื่อขอความร่วมมือร้านค้า โดยการสนับสนุนนโยบายของนายอำเภอและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมทั้งหมดจะมีการบูรณาการกลุ่มเป้าหมายทั้งเยาวชนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและบูรณาการร่วมกันระหว่างงานยาเสพติดงานทูบีนัมเบอร์วัน ระดับอำเภอ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะดำเนินการขึ้นภายใน เดือน มิถุนายน 2565 นี้

กองบรรณาธิการ SDNThailand