YSDN กระนวนเด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน ร่วมบูรณาการในพื้นที่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายเจษฎา วงค์มณี เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอำเภอบูรณาการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ YSDN อำเภอกระนวน

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เข้าพบท่าน ทวิช พิมพะ นายอำเภอกระนวน เพื่อแนะนำตัวพร้อมร่วมพูดคุยแนวทางการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่อำเภอกระนวน ปี 2565 มุ่งเน้นการทำงานประสานความร่วมมือ และบูรณาการการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในอำเภอกระนวน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบล โอกาสนี้ ผอ.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ดร.มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการกระนวนเป็นหนึ่ง และคุณครูปิยพร ศิริปรีชาพันธุ์ คุณครูชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วันอำเภอกระนวน ร่วมพบปะพูดคุย และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับ 🙏 เพราะเรามีความเชื่อว่า ถ้าหากบ้านเราดีทุกคนที่นี้จะมีความสุข

กองบรรณาธิการ SDNThailand