เวทีพัฒนาศักยภาพครูดูแลเด็กเล็ก และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเหล้าบุหรี่ ภาคเหนือตอนล่าง

เวทีพัฒนาศักยภาพครูดูแลเด็กเล็ก และสร้างสเริมภูมิคุ้มกันเหล้าบุหรี่ ภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 28 มกราคม 2565 โครงการประชาคมงดเหล้าภาคเหนือตอนล่างสานพลังภาคีลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยง ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)หน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้สร้างเครือข่ายในการดำเนินการ ศพด. ระดับภาค ทั้งระดับ พื้นที่ จังหวัด และเชื่อมโยงมหาวิทยาลัย สร้างทีมวิทยากร ครู ผดด. ระดับภาค และ ทีมจังหวัด วิธีการ/ รูปแบบการจัดกิจกรรม

การจัดประชุมร่วม ระหว่าง On line และ On site การประชุม และแลกเปลี่ยน ในห้องประชุม กลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรมบันทึกกิจกรรม

เวลา 10.00 น. คุณสอน ขำปลอด กล่าวทักทาย และเปิดประชุม ร่วม On line และ On site พร้อมทั้ง แนะนำตัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเครือข่าย จาก จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ เวลาท 10.30 น. นางกอบกมล ทบบัณฑิต ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ ได้มากล่าวถึง ถึงกระบวนการ ของการเริ่มต้น และแนวคิดของการออกแบบหลักสูตร สำหรับสนับสนุน ศพด. โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษาะชีวิตโดยการปลูกพลังบวกและสร้างจิตสำนึกคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เพื่อพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอวิธีการที่ดี เกี่ยวกับการจัดกประสบการณ์เรียนรู้ปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงของเด็กปฐมวัย เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบนิเทศภายในสนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนในการจัดการประสบการณ์เรียนรู้ปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปบมวัยเพื่อประสานความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา 11.40 น. ร่วมแลกเปลี่ยน โดย นางอรทัย อนุรักษ์วัฒนะ อาจารย์ผู้สอนโปรแกรมวิชา ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จากที่ได้รับการสนับสนุนและอบรม ที่ผ่านมา ได้ตั้งคำถาม ได้เรียนรู้อะไรบ้าง / ได้อะไรบ้าง ใช้ หรือทำอะไรไปแล้วบ้างพบปัญหา / อุปสรรคอะไรบ้าง **ให้ครูผู้ร่วมกิจกรรม ได้เขียนตอบคำถาม

เวลา 12.50 น. เริ่มต้นกิจกรรมด้วย นันทนาการ จีบแอล ชี้นับ จากคำถามเมื่อเช้า ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นคือ สถานการณ์ โควิด 19 วิธีแก้ปัญหาส่วนใหญ่ ดำเนินการ จัด On site และ On hand ประเมินตัวครู ผดด.จุดประสงค์ ของการพัฒนา ผดด. เพื่อพัฒนาครูให้เป็นทรัพยากรที่มีความสามารถจนสามารถผลิต สื่อการสอน ประเมินเด็ก และสามารถทำสื่อเพื่อสอดคล้องกับเด็กมีสื่อในการจัดการเสริมศักยภาพ ให้ตระหนักรู้ เรื่องเหล้า บุหรี่ในเด็ก กล่าวถึงใน ภาคเหนือตอนล่างด้านงานวิชาการ ครู ผดด. เรามีมหาวิทยาลัยที่สามารถ ให้การสนับสนุนได้ ทั้ง 10 จังหวัด พร้อมทั้งมีทีม ผู้ประสานงาน ทุกจังหวัด เพื่อร่วมกันทำงาน

เวลา 13.00 น. ความคามหวังของงาน งดเหล้า ร่วมกับ ศพด. (โดย คุณสอน ขำปลอด) ร่วมพลักดันให้ ผดด. เป็นตัวแทนในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในเด็กเล็กยุทธศาสตร์ ที่จะดำเนินการลดละเลิก เหล้าบุหรี่ โดยการสกัดนักดื่มหน้าใหม่ มีเครือข่ายในการดำเนินการ ศพด. ระดับภาค ทั้งระดับ พื้นที่ จังหวัด และมหาวิทยาลัย วางแผนด้านงบประมาณในการวางแผนในอำเภอบูรณาการสร้างสุข (มีเงือนไขของ ศพด.ที่ดำเนินการในพื้นที่ และผดด.ต้องผ่านหลักสูตรความรู้พื้นฐานการเล่นนิทานเชิงจิตวิทยา)ทีมวิทยากรระดับภาค และ ทีมจังหวัด แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายบรรจุงาน ศพด. และ ผดด. ลงแผนของ อบต. เทศบาล อย่างต่อเนื่อง (ประสาน ทีมงาน ผ่าน ผู้ประสานงานจังหวัด)การทำ MOU เพื่อยกระดับการทำงาน อาทิเช่น ศพด.หัวรอ ผ่าน นายกอบต. นายกเทศมนตรี (งบประมาณประจำปี สื่อ หลักสูตร การอบรมต่างๆ) งานแผนการพัฒนางาน แต่ละหัวข้อ เงือนไข รายปี อาทิเช่น พัฒนาน ผดด. วิธีคิด จิตสำนึกของการเป็นตัวอย่าง ด้านเหล้า บุหรี่ ที่ดีของเด็ก นักเรียน และมีการระมัดระวังตัวเอง เนื่องจากสภาพแวดล้อม การเป็นเครือข่ายองค์กรงดเหล้า การจัดการสิ่งแวดล้อม มีผลต่อการเปลี่ยนไปของเด็ก ที่ได้รับการปลูกฝังมาแต่เล็ก

กองบรรณาธิการ SDNThailand