ค้นหาต้นแบบเยาวชนนักรณรงค์ ” ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ”

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจันทบุรี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) หนุนเสริมเยาวชนคิชฌกูฏ งดเหล้าเข้าพรรษา สร้างสรรค์กิจกรรมในโรงเรียน ค้นหาต้นแบบเยาวชนนักรณรงค์ ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ”

มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 29 คน คุณครู 5 คน และเครือข่ายฯ 9 คน โดยมีนายสุรเกียรติ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกับเสนอแนวทางในการสร้างแกนนำเด็กต้นแบบที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์จากทางเครือข่ายฯที่ช่วยพัฒนาศักยภาพเด็ก และโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่มาร่วมกันสร้างความรู้ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจมาร่วมกิจกรรม ให้เกิดผลประโยชน์ได้มากที่สุดเพื่อเป็นสิ่งป้องกันในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนี้

รูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้นมีอยู่ด้วยกัน 2 กิจกรรม เริ่มจากการฝึกทักษะการพูดการฟัง และฝึกการสังเกตเพื่อนที่มีบุคลิกในความคิดของเรา และออกชวนคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนตามโจทย์ที่ให้ชวนคุย สร้างความคุ้นเคยให้กับเด็กและอธิบายถึงความเชื่อมโยงกับการไม่ไปตีตราคนดื่มเหล้า ให้ความรู้เรื่องช่องทางการสื่อสารที่เป็นมิตร เข้าถึงได้ง่าย ต่อด้วยกิจกรรมชุมชนสุขภาวะในภาพฝันของตนเอง เป็นการชวนให้เด็กออกแบบชุมชนที่ตนเองคิดว่าอยากให้เกิดขึ้น วางกลุ่มคน สถานที่สำคัญ สิ่งที่ชอบ แต่งแต้มชงบนแผ่นกระดาษร่วมกันในกลุ่ม พร้อมกับทิ้งโจทย์ท้าทายในกลุ่มในประเด็นปัญหาที่ต้องจัดการในชุมชนว่าถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้น ใครที่อยู่ในชุมชนจะออกมาจัดการ เช่น ปัญหาคนดื่มแล้วขับ ร้านค้าขายเหล้าให้เด็ก ปัญหาขยะ เป็นต้น และให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ

ณ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จังหวัดจันทบุรี

#โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(สสส.)

#คิชฌกูฏวิทยา

#เยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง

#สคลจันทบุรี

#เครือข่ายงดเหล้า(สคล.)

กองบรรณาธิการ SDNThailand