ขยายผลโครงการปลูกพลังบวกฯเด็กปฐมวัย สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัด อปท.

ขยายผลโครงการปลูกพลังบวกฯเด็กปฐมวัย สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัด อปท.
16-17 ตุลาคม 2564 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมการอบรมโครงการปลูกพลังบวกเพื่อปลูกจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัย(เหล้า,บุหรี่)เด็กปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน จำนวน 166 คน โดยมีนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม ในกิจกรรมการอบรมได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานระดับปฐมวัย เข้าร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ และนายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และมอบหมายให้โรงเรียนราชานุบาล เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้ครูต้นแบบของโครงการเข้าร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอเป็นกำลังในการพัฒนากิจกรรมตามโครงการฯ ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand