ปลูกพลังบวก ครูปฐมวัย งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง จ.บุรีรัมย์

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนศิรินุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายภานุวัฒน์ มากวงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ท่านได้กล่าวถึงเรื่อง การศึกษาปฐมวัยว่า เป็นการศึกษาระดับพื้นฐาน ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ในประเทศที่เจริญแล้วทุกประเทศ ได้ให้ความสนใจในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสนับสนนการพัฒนาเด็กให้เตรียมพร้อมสู่โลกอนาคต โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็ก เพิ่มขีดความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่ดี พร้อมทั้งมีภูมิคุ้มกัน ในการดำเนินชีวิตเด็กและเยาวชน จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เปลี่ยนแปลงและท้าทาย ซึ่งต้องใช้กระบวนการคิดและการตัดสินใจ ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคม ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ซึ่งในสังคมที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อเด็กปฐมวัยและเยาวชน หลายด้านโดยเฉพาะเหล้า บุหรี่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องช่วยกันป้องกันอนาคตของชาติเหล่านี้ให้ปลอดภัย ไม่เข้าสู่วงจรปัจจัยเสี่ยงก่อนวัยอันควร และเมื่อเด็กเข้าสู่การเรียนรู้ทดลอง จะสามารถมีภูมิคุ้มกัน รู้จักกลั่นกรองและมีความเข้าใจถึงโทษภัยได้

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นการอบรมสร้างความรู้ให้กับครูปฐมวัย เป็นรุ่นที่ 2 มีโรงเรียนที่เข้าร่วม จำนวน 32 โรงเรียนและครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยจำนวน 80 คน เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง ให้กับเด็กปฐมวัยในความดูแลของตน เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้ครู มีเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กมีทักษะชีวิต ที่เหมาะสมตามวัย และร่วมกันพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สานสัมพันธ์ ผู้ปกครอง และยังมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนจากเพื่อนครูปฐมวัย รุ่นที่ 1 ที่มีบทเรียนที่เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนมาก่อนนี้

ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม และชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูปฐมวัยให้นำไปใช้จัดกิจกรรมให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี (รุ่นที่ 2) โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 – 4 สถานศึกษาเอกชน ได้เป็นภาคีหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรม และเกิดโรงเรียนต้นแบบในการขับเคลื่อนงานปลูกพลังบวกมาอย่างต่อเนื่อง

การขับเคลื่อนงานปฐมวัยพลังบวกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความร่วมมือจาก สมาคมครูปฐมวัยจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษานิเทศทำหน้าที่เป็นคณะนิเทศ ติดตามเสริมพลังให้กำลังใจการทำงานของคณะครู และผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ที่ให้การสนับสนุน อาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยสะดวกต่าง ๆ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านปะชัดบุรีวิทยา และโรงเรียนบ้านดอนยาว (สพป.บร.2) โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ (สพป.บร.3) โรงเรียนบ้านสระกอไทร (สพป.บร.4) ให้ความอนุเคราะห์เสียสละเวลาร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ “รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”

ในส่วนของพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากนายธีรภัทร ยศม้าว รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่เข้าร่วมการอบรม พร้อมทั้งกล่าวชื่นชม ให้กำลังใจคณะครู พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่สำหรับเด็กปฐมวัยต่อไป