สุรินทร์ เสริมศักยภาพสถานศึกษาพลังบวก ต่อเนื่อง

จังหวัดสุรินทร์

โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย ได้อบรมโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ตั้งแต่ ปี 2563 ด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คณะทำงานจึงยังไม่สามารถลงนิเทศ เสริมหนุน จึงได้ประชุมหารือวางแผนการเสริมศักยภาพสถานศึกษาต่อเนื่อง

นายมนตรี ดอกแก้ว ศึกษานิเทศ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ทางจังหวัดสุรินทร์ จะแต่งตั้งคณะทำงานโครงการปลุกพลังบวกฯ ที่ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ ที่มีนโยบายการขับเคลื่อนด้านปฐมวัย ร่วมกัน ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด

จากการประชุมของคณะทำงานระดับจังหวัดสุรินทร์ มีการวางแผนร่วมกัน 1.การนิเทศ กํากับ ติดตาม เสริมหนุนของจังหวัดสุรินทร์รอบที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือน มีนาคม 2566 รูปแบบการนิเทศ จะแบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหลักตามการอบรมรุ่นที่ 1 และ 2 นอกจากนี้ จะดำเนินการตั้งไลน์กลุ่ม เป็นช่องทางการสื่อสารร่วมกัน คุณเกษสุดา ศึกษานิเทศก์สุรินทร์ เป็นคนรวบรวม การขยายการอบรมเพื่อขยายสถานศึกษา  จำนวน 50 ห้องเรียน จะดำเนินการจัดการอบรมรุ่นที่ 3 ในวันที่ 19 -20 เดือนพฤษภาคม 2566 จะเปิดรับสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่สมัครใจเพิ่มเข้ามา  

การพัฒนาและสร้างความยั่งยืน สถานศึกษาต้นแบบและแหล่งเรียนรู้  1 อำเภอ 1 โรงเรียนต้นแบบ รวม 17 สถานศึกษา การคัดเลือกสถานศึกษาในการทำพื้นที่สร้างสรรค์ มติให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนสร้างสรรค์ ดังนั้นในปี 2566 จังหวัดสุรินทร์จะมรพื้นที่สร้างสรรค์จำนวน 17 แห่ง โดยคาดการณ์ว่าจะ ดำเนินการในเทอม 1 ปี 2566 และรายงานผลการดําเนินงานในเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 การสรุปผลถอดบทเรียน และกิจกรรม  Show& Share ระดับจังหวัดเดือนธันวาคม 2566 ทั้งนี้เสนอให้มีการมอบวุฒิบัตรและขยายผลลงครูพี่เลี้ยงฉายแวว น่าสนใจ นวัตกรรมการเรียนการสอน สิ่งที่ส่วนกลางต้องดำเนินการคือ ส่วนกลางต้องส่งแบบประเมินครู นักเรียน ผู้บริหาร ส่งคู่มือ ประเมินตนเองเพื่อเป็นต้นแบบ ประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า อีสานตอนล่าง เข้าร่วมวางแผนด้วย  ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

กองบรรณาธิการ SDNThailand