มหาสารคามขับเคลื่อนโครงการปลูกพลังบวกฯ ต่อเนื่อง

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

มอบหมายให้นายสุวัฒน์พุงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดการประชุมขับเคลื่อนและวางแผนดำเนินงานโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย บูรณาการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประธานการประชุม กล่าวว่าแนวทางและนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการปลูกพลังบวกฯ บูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดมหาสารคามว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ รุ่น 1 จำนวน 9 โรงเรียน และรุ่น2 ที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ จำนวน 6 โรงเรียน รวมเป็น 15 โรงเรียน ยกระดับให้เป็นโรงเรียน ต้นแบบและทำกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ควบคู่ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดและเป็นจังหวัดต้นแบบโครงการปลูกพลังบวกฯให้จังหวัดอื่นเข้ามาศึกษาดูงาน

นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ  จังหวัดมหาสารคาม คณะทำงานโครงการปลูกพลังบวกฯ พร้อมศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด ผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด  ร่วมกับคณะทำงานโครงการส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อน มติเห็นชอบร่วมกันว่าควรปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการปลูกพลังบวกฯในระดับจังหวัดเพิ่มเติม คณะทำงานจากเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพิ่มเติม

ส่วนการดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจ ครั้งที่ 1 จากต้นสังกัด ครั้งที่ 2 สลับต้นสังกัดภายในจังหวัด ครั้งที่ 3  ส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมด้วย อบรมขยายผลการพัฒนาครูที่เข้าร่วม 54 ห้องเรียน จำนวน 6 สถานศึกษา จะประชุมผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกันก่อ การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนเพื่อยกระดับสถานศึกษาต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน กิจกรรม Show & Share ระดับจังหวัด/อำเภอ ขอพิจารณาหารืออีกครั้งหลังจากแต่งดำเนินการนิเทศและอบรมขยายผลสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยก่อน

การดำเนินงานในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นางสาวจริญญา ไทยแท้ และนางสาวฐิตาภัสร์ ฉัตรสิริชัยวุฒิ คณะทำงานโครงการปลูกพลังบวกฯ (ส่วนกลาง) ผู้รับผิดชอบภาคอีสาน (สสส.&สคล.) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดมหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนของงานปฐมวัย จ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ประชุม ณ. ร้านกาแฟในหลืบ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

กองบรรณาธิการ SDNThailand