สร้างพลังบวกฯ อุตรดิตถ์ รุ่นที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ (สพป.เขต 1) ร่วมกับ สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย อ.เมืองอุตรดิตถ์ อ.พิชัย อ.ตรอน อ.ทองแสนขัน อ.ลับแล รวม 79 สถานศึกษา  เพื่อขับเคลื่อนให้ความรู้และแนวทางในการสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงให้กับครูเพื่อนำไปพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้ความรู้และแนวทางส่งเสริม สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ป้องกันให้เด็กและเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงและอบายมุข

นายมงคล รุณธาตุ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 กล่าวว่า ปัญหา  บุหรี่ สุรา เป็นทางเข้าของการติดยาเสพติด ช่วงนี้บุหรี่ไฟฟ้าระบาดมาก ทำลายสมองเด็กอย่างที่คาดไม่ถึงทีเดียว ทางโรงเรียนควรมีมาตรการและเฝ้าระวัง ช่วยกันพัฒนาให้เป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ เราจะเห็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวัน ผู้ก่อเหตุมักดื่มสุรา การมึนเมา ทำให้หึกเหิม ทำให้ไร้ซึ่งจิตสำนึก การที่ทาง สพป.เขต 1 นี้ ยินดีที่จะนำเอาโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย มาสู่สถานศึกษา เป็นการให้ความรู้ครูเพื่อให้ครูนำไปส่งต่อยังนักเรียนและสร้างการมีส่วนร่วมทั้งเพื่อครูกันเองได้ตระหนักและช่วยกันป้องกันเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ทางเขตก็จะขับเคลื่อนงานช่วยกันแก้ปัญหาที่ต้นตอและการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความสามารถในจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกฯ ให้มากที่สุด

นพ.พงศ์เทพ  วงศ์วัชรไพบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักดูแลระบบสุขภาพ(สน.7)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) วิทยากรโครงการปลูกพลังบวกฯ ภาคเหนือ กล่าวว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นวัยที่สำคัญอย่างยิ่ง การที่เด็กแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาเมื่อเขาเติบโต เกิดจากคุณลักษณะและนิสัยที่สร้างสมมาตั้งแต่วัยเด็ก ดังนั้นถ้าต้องการให้เด็กเป็นคนดี มีคุณภาพ คนเป็นพ่อแม่ ต้องช่วยกันสร้าง  แต่ในสถานการณ์ในปัจจุบันผู้ปกครองจะนำเด็กมาใว้กับสถานศึกษา ดังนั้นครูปฐมวัย เป็นคนสำคัญ ที่จะใส่คุณลักษณะที่ดี  ทำให้เกิดการปลูกฝัง เป็นพลังจิตใต้สำนึก คุณครูต้องทำอย่างน้อย 3 ส. สัมพันธภาพที่ดีมีวินัย สมาธิ สร้างสรร การวิวัฒนาการของความเป็นมนุษย์ เป็นความสุขจากตัวเราที่มีคุณค่า  ซาบซึ้งใจ เกิดจากภายใน เมื่อเราได้รับสิ่งดี ดี คุณครูต้องตั้งใจรับไว้ให้เกิดความรู้สึกที่ดีแบบทวีคูณ

การดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่)สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นความร่วมมือจาก เป็นความร่วมมือจาก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดย น.ส.มาลัย มินศรี นางกอบกมล ทบบัณฑิต น.ส.สมจิตร เอื้ออรุณ นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ นายจักรวรรดิ ญาณกรสกุล นายประสาท จากเทศบาลเมืองน่าน วิทยากรภาคเหนือ  และคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร และผู้แประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.อุตรดิตถ์ นางชัชชลัยย์ สินสวัสดิ์ เข้าร่วมตลอดการอบรมหลักสูตร 2 วันขับเคลื่อนให้ความรู้และแนวทางในการสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงให้กับครูเพื่อนำไปพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 23-24 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม สพป.เขต 1 อุตรดิตถ์

กองบรรณาธิการ SDNThailand