พัฒนาศักยภาพครู ศพด.ปลูกพลังบวกฯ ต้นแบบ จ.เพชรบูรณ์ รุ่นที่ 2

สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับภาคี สสส. เปิดเวทีพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รุ่นที่ 2 อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอน้ำหนาว อำเภอเขาค้อ จำนวน 38 สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นรุ่นที่ 2 จำนวนกว่า 60 คน ให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ระหว่างอายุ 2-6 ปี ที่มุ่งให้เด็กมีทักษะชีวิต ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการอารมณ์และความเครียด

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

นายจักรกฤต ยศปัญญา ผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า ทางเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.เพชรบูรณ์ ได้ประสานความร่วมมือไปยัง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครครู ศพด.ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับตำบลและเทศบาล เชิญชวนลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมของโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนใจ 2 รุ่น กว่า 80 ศพด.

นางมาลี นวลแปลง วิทยากรโครงการและประธานชมรม ศพด.น่าน กล่าวว่า ตนเองในฐานะครูผู้สอนใน ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็น ศพด.แหล่งเรียนรู้ปลูกพลังบวก ตนเองจะมีประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกับครู ศพด.ด้วยกัน การอบรมเป็นการบูรณาการแผนการสอนให้เข้ากับหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560และหลักสูตรสถานศึกษา ที่ทุก ศพด.ต้องปฏิบัติแผนการจัดประสบการณ์ คุณครู ศพด.นำชุดกิจกรรมปลูกพลังบวกฯ  ไปบูรณาการการสอนในห้องเรียน เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์เพื่อปลูกเป็นจิตใต้สำนึก ถ้าจะทำให้เกิดผลต้องสอนอย่างน้อย 21 ครั้งขึ้นไปก็จะปรากฏเป็นจิตสำนึกเมื่อเข้าเติบโต การดำเนินงานของโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการดำเนินงานองค์ประกอบ 4 ด้านด้วยกัน ด้านคุณภาพเด็ก ด้านการจัดประสบการณ์เน้นที่ครู ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน เป็นการพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก สร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand