จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานความร่วมมือท้องถิ่นจังหวัดร่วมกับประชาคมงดเหล้า และ สสส.ร่วมอบรมพลังบวกฯ ครู ศพด.

ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.เพชรบูรณ์ ได้ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาในระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) โดยอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ชนแดน อ.บึงสามพันและอ.ศรีเทพ อบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 70 คน ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม มูลนิธิพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ(องค์พระใหญ่) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

นายวิโรจน์ บูรณะตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่าการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษามาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางท้องถิ่นจังหวัดจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาครูให้มีศักยภาพ ในการสื่อสาร สร้างสรรค์ บูรณาการความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา บูรณาการกับความรู้ใหม่ เท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่มีอยู่ตลอดเวลา ครู ศพด.เป็นคนสำคัญยิ่ง ในการบ่มเพาะเด็ก ให้เป็นคนดี มีสติ ปัญญา พัฒนาอารมณ์ สังคม เป็นอนาคตที่ดีของชาติ  ขอให้คุณครูและบุคลากร ทุกท่านนำองค์ความรู้จากการอบรมฯ ครั้งไปปรับใช้ นำสู่เด็ก บูรณาการกับแผนการสอนของสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สร้างประสิทธิภาพ สร้างเด็กที่สมบูรณ์ต่อไป

นายจักรกฤษ ยศปัญญา ผู้ช่วยผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้า จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกยาสูบที่ใหญ่ที่สุดของไทย ปัจจุบันการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ 1,300 คน พบว่า ร้อยละ 23.6 เคยสูบบุหรี่ ร้อยละ 32.9 มีบุคคลในบ้านสูบบุหรี่ มีพ่อสูบบุหรี่ร้อยละ 38.8% มีเพื่อนสูบบุหรี่ร้อยละ 30.4 (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่) อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ในจังหวัด ไม่ลดและมีแนวโน้มเด็กดื่มมากขึ้น

ทางประชาคมงดเหล้าเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการให้ความรู้ครู ศพด.ปลูกพลังบวกฯ นำร่องไปแล้วสองอำเภอ อำเภอวังโป่งและอำเภอวิเชียรบุหรี่ แล้วเห็นว่า การปลูกฝังสร้างพลังบวก ปลูกจำสำนึก สร้างภูมิคุ้มกัน ปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการสร้างทักษะชีวิต ที่ดีสำหรับเด็ก การอบรมครั้งนี้เป็นการเปิดรับสมัครผ่านองค์กรท้องถิ่น อบต.และเทศบาล ส่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)ที่มีใจ เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ ศพด.ต้นแบบ โครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ทั้งจังหวัด

โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่นด้วยกัน การอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่1 จำนวน 5 อำเภอ และรุ่นที่ 2 อีก 4 อำเภอการอบรมครั้งนี้ ท้องถิ่นจังหวัดร่วมกับประชาคมงดเหล้า จะมอบเกียรติบัตร และเฟ้นหาคุณครูที่มีศักยภาพพร้อมมาเป็นคณะทำงานเพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สร้างศูนย์พัฒนาต้นแบบต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand