ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาเพื่อรับรางวัล เด็กและเยาวชนต้นแบบนักรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาเพื่อรับรางวัล เด็กและเยาวชนต้นแบบนักรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยง “รางวัล Young SDN Awards 2022 รางวัล Young SDN Idol และรางวัล ต้นกล้า Young SDN ”

ตามที่เครือข่ายเยาวชน Y SDN ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กำหนดให้มีการคัดเลือกเด็กและเยาวชนต้นแบบนักรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยง รางวัล “Young SDN Awards 2022” ประจำปี 2565 เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนต้นแบบนักรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยง รางวัล “Young SDN Awards 2022” ประจำปี 2565 ประเภทเด็กและเยาวชนต้นแบบ และกลุ่มเด็กและเยาวชนต้นแบบ เพื่อประกาศยกย่อง เด็กและเยาวชนต้นแบบนักรณรงค์งดเหล้าบุหรี่ลดปัจจัยเสี่ยงที่ประพฤติตนดี เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ ได้เข้ารับรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กและเยาวชนในการบำเพ็ญตนในด้านจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและองค์กรต่าง ๆมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตามความถนัดและเหมาะสม ตามคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการที่เครือข่ายเยาวชน Y SDN กำหนดนั้น บัดนี้เครือข่ายเยาวชน Y SDN โดยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนต้นแบบนักรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยง รางวัล “Young SDN Awards 2022” ประจำปี 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบนักรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยง “รางวัล Young SDN Awards 2022 รางวัล Young SDN Idol และรางวัล ต้นกล้า Young SDN”ประเภทเด็กและเยาวชนต้นแบบ จำนวน 26 คน และ ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนต้นแบบจำนวน 5 กลุ่มดังนี้ 1.ประเภทเด็กและเยาวชนต้นแบบ (บุคล) ได้แก่ เด็กชายณัฐกฤต เมืองสอง นายเจตนิพัทธ์ ทันพิสิทธิ์ นายนิธิพงษ์ ศรีสุวรรณ นางสาวบุศราภรณ์ สอนหนู นางสาววิภารัตน์ วงสีดา นายธนวัฒน์ พรมขุนทอง นายเจษฐ์ภนัฏ ต้นข้าว นายธนวิชญ์ หนองขุ่นสาร นายอรรถสิทธิ์ ไทรทอง นางสาวพลอยไพลิน อินชะนะ นายธนภูมิ ยาวงษ์ นางสาววาริศา หมาดเรียง นายกัมพล พรมมา นางสาวจุฑามณี บุญที นายสุทธิพร เข็มคม นายรัตนพล คิดไร นายอัฉริยวุธ พิมพ์ปัด นางสาวกัญญาลักษณ์ สวัสดิ์ล้น นางสาวอาทิตยา พันหล้า นางสาวปาณิศา เจตเพ็ชร นายธนพนธ์ รอดขวัญ นายธีระเทพ จิตหลัง นางสาวอัมนี เจะมะ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นายธนบดี เจริญผล นายพงศพัศ กิวัฒนา 2.ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนต้นแบบ ได้แก่ กลุ่มYSDN จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเยาวชนรักนกรักป่า กลุ่มเยาวชนร่วมใจพัฒนาถิ่นบุคล กลุ่ม Singburi the creativity of youth (SCY) กลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง วันเวลาในการมอบรางวัลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โปรติดตามได้ที่ เพจ:YSDN Thailand #วันเยาวชนแห่งชาติ2565 #Young_SDN_Awards_2022 #YSDN

กองบรรณาธิการ SDNThailand