เยาวชน YSDN จังหวัดราชบุรี รวมตัวจัดกิจกรรมปลุกกระแส “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

ใช้พื้นที่สร้างสรรค์จัดลานคอนเสิร์ต “ปลอดเหล้าเบียร์” ผ่านแคมเปญ “YSDN TALENT ON STAGE”

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคตะวันตก จัดกิจกรรม “YSDN TALENT ON STAGE” ดำเนินการภายใต้โครงการกิจกรรมสร้างสุข สนุกสร้างสรรค์ มันได้ไร้แอลกอฮอล์ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยใช้สถานที่จัดกิจกรรมที่ร้าน AR HOUSE อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

คุณรัชชนนท์ พูลมิน ผู้ประสานงานเยาวชน ภาคตะวันตก ให้ข้อมูลว่า “การปกป้องเด็กและเยาวชนจากการถูกมอมเมาด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ต้องเริ่มต้นด้วยการเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ ที่สามารถสอดแทรกโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วย โดยใช้กิจกรรมที่กลุ่มเยาวชนชื่นชอบ เช่น ดนตรี กีฬา ฯลฯ ที่สามารถสอดแทรกพร้อมสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งสร้างกระแสในช่วงวันเข้าพรรษาของทุกปีให้เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” จึงได้จัดให้มี โครงการ กิจกรรมสร้างสุข สนุก สร้างสรรค์ มันส์ได้ไร้แอลกอฮอล์ YSDN TALENT ON STAGE โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และร้านนมสร้างสุข AR HOUSE ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเยาวชนแล้วยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ที่ตนถนัด เพื่อเสริมสร้างคุณค่าที่ดีให้กับตนเอง เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างความสนุกสนาน และปกป้องเยาวชนอยู่ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยง อีกทั้งยังเป็นการปลุกกระแสชวน ช่วย เชียร์ งดดื่มในช่วงเข้าพรรษาอีกด้วย

โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อผลักดันให้เกิดกระแสในการชวน ช่วย เชียร์ ในช่วงวันเข้าพรรษา ให้เกิดเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” และสร้างกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางที่เหมาะสม เปลี่ยนค่านิยมคนรุ่นใหม่ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดปัญหานักดื่มหน้าใหม่  และพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบที่ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ ต่อไปอีกด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน สถานศึกษาของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

คุณอุบลวรรณ คงสว่าง ผู้ประสานงานภาค สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคตะวันตก กล่าวว่า “จากการที่รัฐบาลได้มียุทธศาสตร์นโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ระดับชาติ ปี 2554-2563 เนื่องจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคมมากกว่า 200,000 ล้านบาท โดยมีมาตรการที่สำคัญ คือ การเพิ่มภาษี การจำกัดใบอนุญาต การควบคุมสถานที่ดื่ม/ขาย การควบคุมอายุผู้ดื่ม ผู้ซื้อ การควบคุมเวลาขาย การควบคุมโฆษณาส่งเสริมการขาย การรณรงค์สร้างจิตสำนึก เป็นต้น

                 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดหล้า (สคล.) เป็นองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม มีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือสังคมด้านการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการรณรงค์ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมงานบุญประเพณี งานเทศกาลให้เป็นงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นวัฒนธรรมอันดีที่จะทำให้สังคมไทยก้าวสู่วิถีพอเพียงอย่างยั่งยืนในอนาคต สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล 

                 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคตะวันตก ได้เปิดพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนหลายกิจกรรมด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น SDN Futsal Volley Ball และเปิดพื้นที่สำหรับกลุ่มเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ Plus) และล่าสุดกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้กระแสตอบรับที่ดีจากเยาวชนและผู้ปกครองในพื้นที่จำนวนมาก ทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคตะวันตก มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการที่จะสนับสนุนกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมขยายฐานเยาวชนให้ครอบคลุมทั้งภาค เพื่อเกิดเครือข่ายเยาวชน YSDN เต็มพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก

                 ทั้งนี้ภายใต้กรอบแนวคิดในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนให้มีพื้นที่ในการแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม และปลุกกระแสผลักดันให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ จึงถือเป็นการสร้างปรากฏการใหม่สำหรับเด็กและเยาวชน ที่สามารถแสดงออกถึงศักยภาพ รวมทั้งยกระดับเป็นเยาวชนต้นแบบ ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ และขยายผลสู่เพื่อนในสังคมต่อไป”

                 คุณรัชชนนท์ กล่าวว่า “ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการครั้งนี้คือ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมร้อยคน ทั้งเด็กและเยาวชน รวมไปถึงผู้ปกครองที่พาบุตรหลายเข้ามาเพื่อชมกิจกรรม มีวงดนตรีที่ขอเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทั้งหมด 4 วง ได้แก่ วงบายพลอย จากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วง Link Plek Band จากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วง GIAI จากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม และวง Sound Cream จากโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ราชบุรี เกิดการผลักดันให้เกิดกระแสในการชวน ช่วย เชียร์ ในช่วงวันงดเหล้าเข้าพรรษา เกิดกิจกรรมและเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางที่เหมาะสม เปลี่ยนค่านิยมคนรุ่นใหม่ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดปัญหานักดื่มหน้าใหม่  และพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบที่ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ เกิดการบูรณาการ/ทำงานร่วมกันระหว่างภาคีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกิดการสื่อสารสาธารณะสู่สังคม

                 AR HOUSE เป็นร้านนมสร้างสุขและเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งแรกของจังหวัดราชบุรี โดยที่ผ่านมา ระยะเวลาเพียงไม่ถึง 1 ปี มีฐานลูกค้าประจำที่เข้ามาใช้บริการของ AR HOUSE จำนวนมากกว่า 100 คน ด้วยภายในร้านนอกจากจะเป็นร้านนมที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการปริ้นงาน ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และจำหน่วยอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับเด็กและเยาวชนที่มาใช้บริการ ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนจะมีกลุ่มเด็กและเยาวชนเข้ามาใช้บริการเพื่อรอผู้ปกครองมารับ ในระหว่างนั้นเด็กบางคนก็ใช้พื้นที่ร้านในการทำการบ้านระหว่างรอผู้ปกครอง AR HOUSE จึงตอบโจทย์ของเด็กและเยาวชนในระแวกใกล้เคียงทั้งในและนอกเขตพื้นที่อำเภอโพธารามเป็นอย่างดี ด้วยบริการที่เป็นมิตรกับลูกค้า ทำให้ผู้ปกครองเกิดความไว้วางใจเมื่อบุตรหลานของตนเข้ามาใช้พื้นที่นี้ในการรวมตัวทำกิจกรรม

                 ในส่วนของพื้นที่สร้างสรรค์ ทาง AR House ยังได้มีการสำรวจความต้องการของเด็กและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการในเรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเยาวชน โดยเป้าหมายต่อไปกิจกรรมที่คาดว่าจะจัดขึ้นนอกจากงานดนตรีแล้ว น้องๆ ยังอยากให้เป็นพื้นที่ในการแข่งขัน ROV โดยใช้การรับสมัครน้องๆที่เป็นสาย Gamer นัดรวมตัวกันเป็นทีม ตั้งทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเล่นเกมส์ออนไลน์ โดยใช้สโลว์แกน YSDN รวมพลคนตีป้อม”ต่อไปอีกด้วย…”

กองบรรณาธิการ SDNThailand