แกนนำเยาวชนงดเหล้า เปิดประตูสู่นานาชาติ YSDN – Inter Build Up, Share and Learn EP.1 at Chiang Mai Thailand

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ประเทศไทย ร่วมกับ องค์กร IOGT NTO Movement ประเทศสวีเดน ณ ห้องประชุม Suchavadee โรงแรม The Imperial Chiang Mai Resort & Sport Club จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565

แกนนำเยาวชนและประชาคมงดเหล้า YSDN อำเภอเทิง อำเภอแม่จันทร์ อำเภอเวียงชัยและจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำกิจกรรม พร้อมทั้งทำความเข้าใจในระบบการทำงานรูปแบบนานาชาติ จากองค์กร IOGT NTO Movement ประเทศสวีเดน ที่ดำเนินงานพัฒนาการป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์ เสริมสร้างศักยภาพของภาคประชาสังคม สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน ผ่านการเพิ่มพูนทักษะชีวิตและทัศนคติ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ดำเนินการสนับสนุนนโยบายทางสังคมที่นำไปสู่การเคลื่อนไหวในระดับโลก

โดยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ สะท้อนความหลากหลายในการดำเนินงาน ทั้งการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการและกิจกรรมของแกนนำเยาวชน YSDN รวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมตามบริบทของพื้นที่ และการดำเนินงานในระดับนโยบายนานาชาติ ตามกรอบของ SDGs ที่เป็นการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน สร้างกระบวนการทำงานและวิสัยทัศน์ ยกระดับการทำงาน YSDN ประเทศไทย เปิดประตูสู่ระดับนานาชาติ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อน สร้างโอกาสและเพิ่มพื้นที่ให้กับเยาวชน พร้อมทั้งขยายการดำเนินงานเชื่อมเครือข่ายระดับโลก🌏

#YSDNThailand

#YSDNInternational

#YSDN#SDN

กองบรรณาธิการ SDNThailand