เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE

แม่จัน เชียงราย อบรมป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนแม่จัน แกนนำ YSDN แม่จันแกนนำ

ได้จัดอบรมอบรม และสร้างเครือข่ายในการให้ความรู้ สุรา ยาสูบ ในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่อำเภอแม่จัน เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE ในวัยเรียน ฐานการเรียนรู้การสร้างแกนนำ ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในสถานศึกษา (YSDN แม่จัน)

หนึ่งในประเด็น พชอ. แม่จันTO BE NUMBER ONE และ การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ อำเภอแม่จัน ปี 2565 เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนนักรณรงค์และป้องกันนักดื่ม นักสูบหน้าใหม่ รุ่นที่ 1 โดยมีนายวรายุทธ ค่อมบุญ อำเภอแม่จัน มาประธาน ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในการนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ในดีทุกท่านที่สนับสนุน และเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนแม่จัน ได้เรียนรู้เปิดประสบการณ์เรื่อง พิษภัยปัจจัยเสี่ยงต่างรวมถึงการรู้เท่าทัน #YSDNแม่จัน #เครือข่ายงดเหล้าอำเภอแม่จัน#ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand