งดเหล้าใต้ล่าง จัดกิจกรรม ค่ายถอดบทเรียนและชวนขยับ แกนนำ YSDN รุ่นใหม่

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมค่ายถอดบทเรียนแกนนำเยาวชนใต้ล่าง และชวนขยับแกนนำ YSDN รุ่นใหม่

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ได้รับเกียรติจาก นางสาวละออ นาสมบูรณ์ (พี่ละออ) ผู้ประสานงานด้านเด็กและเยาวชน จาก สำนักงานเครือข่ายองค์กรเหล้า (ส่วนกลาง)

และ นางสาวธนิตา เขียวหอม ผู้ประสานงานด้านเด็กและเยาวชน ศูนย์ประสานงานภาคใต้ตอนล่าง ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนและทิศทางในการพัฒนา YSDN ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่ และ การเปิดพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน และ การพัฒนาตนเอง รวมถึง การปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และ ความยั่งยืน แก่เครือข่ายเยาวชน YSDN ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น

คุณณฐนนท นนทิสิทธิ์ (พี่ศร) วิทยากร และ ทีมงาน ออกแบบสันทนาการละลายพฤติกรรม และ ฐานการเรียนรู้ ที่มีความเกี่ยวกับด้านภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม รวมถึงการจัดระบบความคิด “Leadership and Growth mindset” การสร้างทีมงานและการสร้างบุคลิกภาพในการลงชุมชน รวมถึงการทบทวนแผนก่อนการลงพื้นที่ทำงาน ถอดบทเรียนการทำงานที่ผ่านมาเพื่อประยุกต์นำไปพัฒนาต่อในโอกาสต่อไป

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 จะเป็นการเติมทักษะด้านการสื่อสาร ผ่านการสร้างContent รวมถึงการฝึกปฏิบัติสื่อสารผ่านมือถือเครื่องเดียว ให้น่าสนใจ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข (อ.โอม) วิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการสร้าง Content การสื่อสารเรื่องราวให้น่าสนใจ ผ่านเรื่องเล่าชุมชน ผ่าน อัตลักษณ์จังหวัด พื้นที่ และ อาจารย์พัฒนพงค์ ศรีน้อย วิทยากร ด้านเทคนิคการออกแบบผลิตสื่อ ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ การใช้ แอพลิเคชั่นVLLO ในการผลิตสื่อ

#งดเหล้าใต้ล่าง#สื่อสร้างสรรค์

#SNDใต้ล่าง#ค่ายถอดบทเรียน

#YSDNTHAILAND

#YSDNใต้ล่าง

#สคล#แกนนำเยาวชน

#SDN

#สสส

กองบรรณาธิการ SDNThailand