7 โรงเรียน อ.กระนวน สร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. ณ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นายคฤทธิ์ เพชรสูงเนิน ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอกระนวน เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนป้องกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า-บุหรี่ และยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นโดย โครงการอำเภอบูรณาการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ คณะครู วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรกระนวน และวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอกระนวน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมเป็นเกียรติ โดยมีแกนนำนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน

นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน (แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ) ในฐานะหัวหน้าโครงการเปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสเดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ซึ่งวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมาเป็นวันยาเสพติดโลกหลายหน่วยงานร่วมมือกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ และยาเสพติด ให้กับเยาวชนในสถานศึกษาจำนวน 7 แห่งคือ 1. โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 2. โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 3. โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 4. โรงเรียนยางคำพิทยาคม 5. โรงเรียนชุมชนกระนวน 6. โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 7. โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าโรงเรียนละ 50 คน รวมแล้วมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจำนวนมากกว่า 500 คน

ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรกระนวน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป้องกันปัจจัยเสี่ยง และนักดื่มหน้าใหม่ และยังเป็นการประสานความร่วมมือการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของเยาวชนในพื้นที่และให้ผู้ใหญ่ในพื้นที่เข้าใจเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น

ถาพ/ข่าว แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษภาคอีสานตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand