ประชาคมงดเหล้า ได้จัดทำโครงการลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพและการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพะเยา

วันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ.2565 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพและการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนนักสร้างเสริมสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยง ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โดยมี นายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษพิษภัยและผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดปัจจัยเสี่ยงอื่น เช่น บุหรี่ อุบัติเหตุและโรคโควิด-19 และเฝ้าระวังการกระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ เยาวชนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย โรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคี และโรงเรียนบ้านดงบุญนาค จำนวน 31 คน ร่วมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง โดยได้รับสนับสนุนทีมวิทยากรจาก YSDN และประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย

กองบรรณาธิการ SDNThailand