อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1

ดร กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 ได้กล่าวเปิดการประชุมว่าปัจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งในด้านดีและด้านลบ เช่นโรคภัยไข้เจ็บและภัยสังคมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ที่ยั่งยืน และป้องกันปัญหาสังคมระยะยาว จำเป็นต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปฐมวัย โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนนำและชุมชนเป็นฐานที่มีส่วนร่วมและครูปฐมวัยก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่างสมวัย เข้มแข็ง และปลอดภัย

              ในปีการศึกษา 2565 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแล และเสริมพลังสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยเน้นมาตรการที่เข้มงวดในมาตรการ 3 ป. ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม การอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ เป็น ป ที่ 2 คือปลูกฝัง เป็นการเสริมความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก และเจตคติที่ดี และสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อให้เกิดทักษะในการป้องภัยให้แก่นักเรียน ซึ่งภัยจาก เหล้า บุหรี่ ถือเป็นภัยใกล้ตัวและเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเด็กปฐมวัย เพราะเด็กๆมีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ที่ดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่โดยอาจเป็นบุคคลในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิด ทำอย่างไรที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆให้มีความปลอดภัยสิ่งเหล่านี้ได้

              โดยมีความมุ่งหวังร่วมกันเพื่อให้ครูปฐมวัยมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ เป็นการดำเนินการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถจัดประสบการณ์และใช้ชุดกิจกรรมปลูกพลังบวก ที่เป็นสื่อเสริมภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการครั้งนี้ ประกอบด้วยครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 จำนวน 100 คน และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลบางพูน จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 113 คน

ขอบคุณคณะวิทยากรปลูกพลังบวกฯ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำนักงานเครอข่ายองค์กรงดเหล้า

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง,ประชาคมจังหวัดปทุมธานี

โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้าบุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1

โรงเรียนวัดเปรมประชากร

กองบรรณาธิการ SDNThailand