ภาคอีสานตอนล่าง จัดถอดบทเรียนอำเภอบูรณาการความร่วมมือ หน่วยงานในการขับเคลื่อนประเด็นงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง

15-16 มิถุนายน 65 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง จัดถอดบทเรียนอำเภอบูรณาการความร่วมมือ หน่วยงานในการขับเคลื่อนประเด็นงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง โดยเชื่อมงานเด็กเยาวชน เน้นการปรับสภาพแวดล้อมผ่านมาตรการหรือธรรมนูญชุมชน ซึ่งเริ่มจากการเสวนาแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงาน ผู้ร่วมเสวนาคือ

1) ครูจันทร์ โต๊ะสิงห์ ปชค.ศรีสะเกษ ที่เชื่อว่าการแค่เอาเหล้าออกจากครอบครัวและชุมชน ก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆของชุมชนได้ด้วยการสร้างพื้นที่รูปธรรม ภายใต้เชื่อว่าทำงานงดเหล้าทำคนเดียวไม่สำเร็จจึงเน้นการประสานทำงานกับกลไกหลักและภาคีในพื้นที่

2)ดร.อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ และศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะ ในฐานะนักวิชาการพบว่าจากต้นทุนปฏิบัติการของพื้นที่ต้นแบบ แต่การขยายผลยังอยากและช้ามาก จึงวิเคราะห์ว่ากลไกที่จะสามารถยกระดับและขยายผลความรู้ของชุมชนเชิงระบบคือกลไกระดับอำเภอคือพชอ.และระดับจังหวัดหลักๆคือสสจ.ศรีสะเกษและคณะผู้บริหารจังหวัด จึงมีจัดทำข้อมูลนำเสนอต่อกรมการจังหวัด จนสามารถผลักดันนโยบาย 1 อำเภอ 1 งานบุญอัตลักษณ์ ทั้ง 22 อำเภอ 3) นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วนำมาสร้างการเรียนรู้กับกลไกในระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับชุมชนใช้กระบวนการธรรมนูญตำบล ธรรมนูญอำเภอ เป็นเครื่องมือสำคัญ

จากนั้นแบ่งกลุ่มรายอำเภอ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้วยผังใยแมงมุม และถอดบทเรียนโดยใช้เครื่องมือผีเสื้อความรู้ ทำให้เห็นคน เห็นงาน เห็นแนวทางไปต่อ หลังจากนี้หวังว่าผีเสื้อความรู้อำเภอบูรณาการงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงจะไปกระพือปีก ในระดับพื้นที่โดยมีกลไก พชอ.เป็นแกนกลางในการเชื่อมร้อยและขับเคลื่อนงานต่อไป #พอช. #สคล. #สสส.

กองบรรณาธิการ SDNThailand