“ชุมชนกรุณา” สานสัมพันธ์ สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและปลอดภัย

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับงานพลังกลุ่มชุมชนกรุณาประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา จัดการประชุมโครงการภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อนสุขภาพวะลดปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน “Self compassionate & compassionate community” ในวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ณ ฮอไรซันวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดย นางสาวเจนจิรา โลชา นายพันธกานต์ อินต๊ะมูล และนางสาวพรทิพย์ เรืองฤทธิ์ ทีมขะใจ๋เป็นวิทยากรกระบวนการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมรู้จักและเข้าใจแนวคิดเรื่องชุมชนกรุณา ได้ทบทวนชีวิตได้ตระหนักถึงคุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่เห็นว่าสิ่งใดคือสิ่งที่สำคัญในชีวิต ยอมรับตัวเอง และผู้อื่นมากขึ้น มีทักษะการรับฟังเข้าใจและสะท้อนความรู้สึกความต้องการของตัวเองและผู้อื่นได้ผ่านกิจกรรมดอกไม้คุณธรรม เพื่อการปลุกสำนึกแห่งความดี เป็นการ์ดที่มีความหมายลึกซึ้ง เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้เรารู้ว่าอันที่จริงแล้ว เรามีคุณธรรมและมีของขวัญอันล้ำค่าอยู่ในตัวเอง เพียงแค่เปิดการ์ดขึ้นมาดูเพื่อที่เราจะเห็นสิ่งที่เรามีได้ชัดมากขึ้น เพราะบางอย่างที่เรามีไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา แต่สามารถรับรู้ด้วยหัวใจ และการทำกิจกรรม “คนนี้ที่ฉันรัก” โดยให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เรื่องความสูญเสีย เป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก สมาชิกในครอบครัว เพื่อนสนิทหรือคนรัก ล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนยากจะเผชิญ และทำให้รู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมาก บางคนอาจต้องใช้เวลานานในการทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น การเรียนรู้เพื่อข้ามผ่าน
ความสูญเสียนั้น หรือการเตรียมใจเพื่อยอมรับความสูญเสีย และการยอมรับความจริง จะช่วยให้ปรับตัวกับ
สถานการณ์ดังกล่าว และสามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติต่อไปได้เมื่อถึงเวลาวิกฤติของชีวิต ก็จะทำให้เรารับมือได้
อย่างเท่าทัน

ทั้งนี้วิทยากรได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความกรุณา การฝึกฝนความกรุณาต่อตนเองและผู้อื่น ทักษะการรับฟังและการสื่อสารอย่างเข้าใจ การดูแลใจตนเอง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผู้เข้าร่วมการประชุมต่างประทับใจกับเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ที่วิทยากรได้นำเสนอ หลายคนกล่าวว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับความกรุณาและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปรับใช้ในพื้นที่ชุมชน

การประชุมนี้เป็นสำคัญในการสร้างชุมชนที่ดีและน่าอยู่สำหรับทุกคนในชุมชนนี้และที่อยู่ในพื้นที่นี้ไปในอนาคต

ที่มา : นักสื่อสารองค์กรเครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

Jesus loves you