Y-SDN แม่จัน เข้าร่วมประชุมการสร้างนโยบายเชิงสาธารณะครั้งที่ 1

17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์องคการดงเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน คณะสงฆ์ตำบลศรีค้ำ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย YSDN แม่จัน จัดประชุมการสร้างนโยบายเชิงสาธารณะครั้งที่ 1

และสร้างความเข้าใจ ภาคีเครือข่าย รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และ การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ อำเภอแม่จัน ปี 2565 โดยมีนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายประจวบ เจริญพร สาธารณสุขอำเภอแม่จัน กล่าวเพิ่มเติมว่าให้ ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการทำงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของระบบสุขภาพชุมชนระดับอำเภอ ตำบล

โดยจะมีการประชุมติดตาม สรุปความคืบหน้า ระดับอำเภอมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานด้านสุขภาพ มีการทำงานด้านการสร้างการรู้เท่าทัน ทำงานแบบเกาะติด จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมทั้งการเฝ้าระวังต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand