สพป.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี จัดเวทีเสริมพลังครูสู่พลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่

เสริมพลังครูสู่พลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่

สพป.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต1 และสพป.เขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้จัดเวทีวิชาการ นิเทศติดตามการดำเนินงานและสรรหาพื้นที่สร้างสรรค์

ด้วยโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย ได้อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกพลังบวก ฯ ไปแล้ว ตั้งแต่ 2563 เป็นจำนวน 2 รุ่น จำนวน 59 สถานศึกษา จำนวนคุณครู 160 คน แต่ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การติดตาม เสริมหนุนแบบ Onsite ไม่สะดวก พบหน้ากันในระบบ Online เมื่อรัฐบาลประกาศให้เปิดเทอมแบบ Onsite จึงเป็นครั้งแรกที่ คุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาและคณะนิเทศของโครงการปลูกพลังบวกฯ ที่จะได้มาพบปะ พูด คุยและพร้อมที่จะขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะทำพื้นที่สร้างสรรค์นำควารู้สู่ชุมชน

นางสุภัทร จิตเพ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2 กล่าว่า

ตามที่โครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย ได้นำชุดกิจกรรมของโครงการฯ ทางคุณครูก็ได้มีการนำไปบูรณาการกับแผนการสอน นอกจากนั้นแล้วยังมีการนำชุดกิจกรรมสู่ชุมชน ผู้ปกครอง สร้างเป็น Active Learning เสริมทักษะชีวิต คุณธรรมพื้นฐานของปฐมวัยได้ดีมาก

นางสาวสุนิศา. สุลผลิน ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 2 กล่าวเสริมพลังบวก

คุณครูเป็นบุคคลสำคัญ ที่มีส่วนช่วยสร้างชาติ ตามนโยบาย ”ปฐมวัยสร้างชาติของรัฐบาล” เพราะเด็กเล็กเป็นต้นน้ำของการสร้างชีวิต สร้างเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของไทย การนำชุดกิจกรรมปลูกพลังบวกฯ ไปบูรณาการกับพัฒนาเด็กในสถานศึกษา ทางโครงการได้ขับเคลื่อนงาน เป็น 3 ระดับด้วยกัน สถานศึกษาเครือข่าย สถานศึกษาต้นแบบ และสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ จะมีแบบประเมินตนเองและมีคณะกรรมการ ประเมินเพื่อขับเคลื่อนเป็นลำดับ ๆ เพื่อกาพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

นอกจากการดำเนินงานปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง ในสถานศึกษาแล้ว การทำงานกับผู้ปกครองก็สำคัญ จึงมีการสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สู่ชุมชนในรอบสถานศึกษา ในการนี้มีสถานศึกษา เข้าร่วมดำเนินงาน 15 สถานศึกษา เพื่อให้ชุมชนเห็นความสำคัญของเด็กปฐมวัย

ข่าว 11- 12 มิ.ย. 65 ราชบุรี สพป.เขต 2 ราชบุรี

กองบรรณาธิการ SDNThailand