ประชาคมสร้างเสริมสุขภาวะสมุทรปราการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียนและปัจจัยความสำเร็จที่ผ่านมา

ประชุม ประชาคมสร้างเสริมสุขภาวะสมุทรปราการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียนและปัจจัยความสำเร็จที่ผ่านมา การพัฒนากลไกเข้มแข็ง พื้นที่สร้างสรรค์ดนตรีกีฬา ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การวิจัยการประเมินผล , บูรณาการและแชร์แผนงาน+แจกแจงงบฯ ปี 2565

Ultimate Goal – เป้าหมาย – วัตถุประสงค์ – กลยุทธ์ชุดกิจกรรม และ การหนุนเสริมความร่วมมือจากพี่น้องเครือข่าย..สสจ.สป. อิมพีเรียลฯ เครือข่ายโค้ช ม.ราชภัฎธนบุรีสป.สมาคมEsport Robinson สมาคมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างฯ สมาคมแท็กซี่ฯ สมาคมผู้สื่อข่าวฯ

และพี่ๆบริษัทเอกชน ฯลฯ ที่ให้วลีไว้ว่า

ความร่วมมือทุกภาคส่วนสำคัญเพื่อสมุทรปราการแล้ว Partner สำคัญกว่า Sponsorship

กองบรรณาธิการ SDNThailand