ประชาคมงดเหล้าภาคกลาง ร่วมสนับสนุนน้องๆ YSDN ภาคกลาง ต่อการจัดเวทีถอดบทเรียนเส้นทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคกลาง ณ โชติกาธารารีสอร์ท จ.นครนายก

วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565 สคล.ภาคกลาง ประชาคมงดเหล้าภาคกลาง ร่วมสนับสนุนน้องๆ YSDN ภาคกลาง ต่อการจัดเวทีถอดบทเรียนเส้นทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคกลาง ณ โชติกาธารารีสอร์ท จ.นครนายก

กระบวนการในการจัดค่ายกิจกรรม

1. เน้นการทบทวนตนเอง พร้อมทั้งให้คุณค่าและความหมายต่อการทำงานสร้างสรรค์สังคม

2. ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เห็นเส้นทางการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนภาคกลางได้อย่างขัดเจนมากขึ้น

3. วางแผน “แลหน้า..มองหาอนาคต YSDN ภาคกลางร่วมกัน”

4. วาระหารือต่อการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานในปี 2565 แบบมีส่วนร่วม

ผลลัพธ์ที่ได้จากค่ายถอดบทเรียน

1. ค้นพบคุณค่าของตนเอง มั่นใจในการเป็น YSDN สายพันธ์แท้ของ สคล.

2. มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้เครื่องมือถอดบทเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม เห็นเส้นทางการพัฒนาจากค่ายที่ 1 ถึงค่ายที่ 7 เกิดแกนนำ YSDN รวม 4 แถว

3. เกิดกลไกการจัดตั้งคณะทำงานที่เป็นกลุ่ม YSDN ภาคกลางรูปแบบเครือข่ายการทำงาน โดยเยาวชนคิดเอง ทำเอง พร้อมลุยงานเองในปีนี้ โดยมีพี่ๆ สคล. ประชาคมงดเหล้าเป็น “คุณเอื้อ” สนับสนุนตลอดทุกแผนงาน

4. มีแผนการทำงานร่วมกันในอนาคต

29 – 31 กค จัด work shop ตามบทบาทภารกิจแบบเข้มข้น เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานแบบสร้างสรรค์ที่มาจาก YSDN เอง จบค่ายด้วยภาพแห่งความสุข และเห็นเส้นทางเดินร่วมกันไปสู้เป้าหมายเดียวกันคือการเป็นคนดี พลเมืองที่ดีและร่วมสร้างสรรค์สังคมให้งอกงาม แบบคน No – L สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์

ชื่นชมและให้กำลังใจเสมอ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคกลางที่ร่วม Support น้องๆให้ได้เดินทางตามความฝันตนเอง ขอบคุณด้วยหัวใจค่ะ

กองบรรณาธิการ SDNThailand