อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย 

อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย  ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จัดโดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์

ว่าที่พันตรี สมชาย อินทร์ขำ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากล่าวรายงานว่า

ปัจจุบันพบว่า เด็กเริ่มมีปัจจัยเสี่ยง ด้านเหล้าและบุหรี่ มีอายุน้อยลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเป็นผลต่อเด็กและเยาวชน   ที่จะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ และกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไปเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  โดยการป้องกันให้เด็ก ไม่มีปัจจัยเสี่ยง เรื่อง เหล้า และบุหรี่โดยพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพดี  มีทักษะชีวิต  มีทักษะการคิด  มีเหตุผล   รู้เท่าทัน   ปัจจัยเสี่ยง และสามารถแยกแยะ สิ่งที่ดี กับสิ่งไม่ดี  รู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี  ซึ่งสอดคล้อง กับมาตรฐาน คุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สมองกับการเรียนรู้  พัฒนาการเด็ก การเสริมพลังบวก และช่วงโอกาสทองของชีวิต

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ เห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว  จึงให้การสนับสนุนกิจกรรม เพื่อพัฒนาครู และเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

             ๑. เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง และแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการป้องกันให้เด็กปฐมวัย ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่อง เหล้า และ บุหรี่ กับโรงเรียนแกนนำและครูปฐมวัย ในสังกัด

             ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการป้องกันให้เด็กปฐมวัย ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้า และบุหรี่ ให้กับโรงเรียนแกนนำและครูปฐมวัยในสังกัด

กองบรรณาธิการ SDNThailand