บรรยายให้ความรูเรื่องโทษ พิษภัย กฎหมายควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์ แก่นักเรียนโรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย

วันที่ 31 พฤษภาคม ประชาคมงดเหล้า จังหวัดเชียงราย ร่วมกับYSDN เวียงชัย และโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร โดยคุณกัลยา สังวาลย์ทอง ได้บรรยายให้ความรูเรื่องโทษ พิษภัย กฎหมายควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์ แก่นักเรียนโรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย

นอกจากนี้ยังให้ให้น้อง ๆ เนื่องในวันงดบูรบุหรี่โลก เพราะบุหรี่ เป็นสิ่งเสพติดอย่างอ่อนที่ถูกต้องตามกฎของประเทศ ซึ่งทำรายได้แก่ผู้ผลิตและรัฐบาลจำนวนมาก แต่บุหรี่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงหลายอย่างของระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และระบบหมุนเวียนโลหิต พิษของบุหรี่เป็นฤทธิ์ผสมของสารพิษต่างๆ ในควันควันบุหรี่ที่สูดดมเข้าทางปาก และ จมูก คนที่ติดบุหรี่ทีโอกาสเป็นมะเร็งที่ปอด ปาก หลอดลม กระเพาะปัสสาวะ หรือที่ตับอ่อน เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ทำป้ายรณรงค์วันงดสูบบุหรี่เพื่อติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

กองบรรณาธิการ SDNThailand