จุดเริ่มต้นงานบุญบ้ังไฟปลอดเหล้า อำเภอกระนวน ปี 65

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกระนวน นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ประเพณีบุญเดือนหกบุญบ้ังไฟอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองกระนวน ร่วมกับ อำเภอกระนวน

โดยการนำของนายชัชวาล โนนใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้แทนสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มอบป้ายสนับสนุนการจัดงาน หลังจากนั้นได้ร่วมกันจุดบั้งไฟขนาดเล็ก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงาน และร่วมชมขบวนแห่ทั้งหกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระนวนซึ่งจะมีขบวนแห่ไปโดยรอบเขตเทศบาลและกลับมาสิ้นสุดยังสนามหน้าที่ว่าการอำเภออีกครั้ง นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ กล่าวว่า ปี 65 นี้ถือเป็นปีแรกของการจัดงาน บุญบ้ังไฟปลอดเหล้า ของอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เราเริ่มต้นจากการให้แกนนำเยาวชนซึ่งอำเภอกระนวนเป็นอำเภอบูรณาการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เข้าไปพูดคุยหารือในที่ประชุมของเทศบาล

โดยได้รับการตอบรับจากท่านนายกเทศมนตรี และได้เข้าไปนำเรียนปรึกษาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกับท่านนายอำเภอ ซึ่งทั้งสองท่านมีข้อคิดเห็นว่าอยากให้นำแนวทางการจัดงานบุญบ้ังไฟปลอดเหล้า เข้าไปหารือในเวทีประชาคมเทศบาลเมืองกระนวน 6 ชุมชน ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้นำชุมชนและประชาชนทั้ง 6 ชุมชน ต้องการให้ สคล. และ สสส. เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการจัดงานบุญประเพณี และร่วมกันปรับเปลี่ยนค่านิยมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยในปีแรกนี้เริ่มจากการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์เน้นการรณรงค์สื่อสารข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างสุขภาพ ปลอดเหล้า ปลอดภัยห่างไกล โควิด-19 และขอความร่วมมือร้านค้าประชาชนทั่วไป ไม่ดื่ม ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ สวนสาธารณะหรือให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด กิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีการประกวดขบวนฟ้อนรำ ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ยังมีการประกวดขบวนรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ “บุญบ้ังไฟวิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19” กิจกรรมออกบูธรณรงค์ แจกน้ำดื่มทางเลือก ของแกนนำเยาวชนอำเภอบูรณาการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ YSDN อำเภอกระนวน และมีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่อนำข้อคิดเห็นของประชาชนนักท่องเที่ยวไปพัฒนาการจัดงานในปีต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand