พื้นที่สร้างสรรค์ เยาวชนรณรงค์บุญบั้งไฟปลอดเหล้า ตำบลนาชุมแสง

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานสืบสานประเพณีบุญบ้างไฟ หรือบุญเดือน 6 ณ วัดศรีสะอาดในชุมชนบ้านนาชุมแสง

โดยมีขบวนฟ้อนรำ และการประกวดแห่ขบวนตกแต่งบั้งไฟแบบโบราณ ผาแดง นางไอ่ เพื่อสืบสานและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีบุญบั้งไฟ ส่งเสริมให้คนในชุมชนทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อความสมัครสมานสามัคคี เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มวัยได้มีส่วนร่วม รวมทั้งยังเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนในชุมชนจัดกิจกรรมขบวนรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพงดเหล้าบุหรี่ห่างไกล โควิด-19 ทั้งนี้เด็กและเยาวชน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกันเดินรณรงค์งานบุญบั้งไฟปลอดเหล้า นายวัฒนา สุขบิดา แกนนำเยาวชน YSDN จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า บ้านนาชุมแสงเป็นบ้านเกิดของตน ตนเองในฐานะแกนนำเยาวชนคนหนึ่ง อยากเห็นการจัดงานบุญประเพณีในชุมชนบ้านเกิดของตนเป็นสิ่งที่สวยงาม ผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ จึงได้ชวนแกนนำผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุข อสม. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ตนเองก็มีโอกาสประสานงานนำกิจกรรมต่างๆ มาจัดในชุมชนหลายครั้งเช่นกิจกรรมเยาวชนอาสาช่วยภัย โควิด-19 และกิจกรรมรณรงค์ สงกรานต์บ้านฉัน วัฒนธรรมสร้างสุข สำหรับกิจกรรมรณรงค์บุญบั้งไฟเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะชวนคนในชุมชนให้ความสำคัญในเรื่องของการปรับเปลี่ยนค่านิยมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณี จึงจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ในขบวนแห่ แจกสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ สำหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมการจุดบั้งไฟ เยาวชนก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมรณรงค์และสร้างความเข้าใจขอความร่วมมือร้านค้าไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตที่กฎหมายกำหนดและให้ปฎิบัติตามกฏหมาย ซึ่งบ้านนาชุมแสงเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีปฏิบัติการณ์กิจกรรมของเยาวชนเตรียมพร้อมที่จะขยายผลสู่ชุมชนคนสู้เหล้ากิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาในโอกาสต่อไป

ภาพ/ข่าว : แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชน และกิจกรรมพิเศษ ภาคอีสานตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand