YSDN นครราชสีมา พัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กเยาวชน

การพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กเยาวชน YSDN นครราชสีมา ที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยเก็บข้อมูลร่วมเรียนรู้ชุมชนตนเอง 11-14 พค 65 ผ่านโครงการวิจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในเมืองพิมายด้วยทุนทางวัฒนธรรม มรดกความทรงจำการละเล่น อาหารท้องถิ่นของชุมชนบ้านส่วย ซึ่งเด็กๆมีบทบาทตั้งคำถาม จดบันทึก นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และสร้างสัมพันธภาพระหว่างปราชญ์ (คนต้นเรื่อง)และเด็กๆในชุมชน โดยมีคณาจารย์และพี่ๆจากคณะสถาปัตย์ มข.เป็นพี่เลี้ยง พรุ่งนี้เด็กๆจะนำข้อมูลลงสู่แผนภาพเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์

#YSDN #สคล #สสส #สอวช #คณะสถาปัตย์มข.