กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กเยาวชน ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เยาวชน Y-SDN และ Gen Z อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ได้รับโอกาสจาก นายอรุโณทัย ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ให้เข้าไปมีส่วนร่วมโครงการ สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กเยาวชนตำบลหนองป่าก่อ เพื่อให้ความรู้เรื่องโทษ พิษภัยของสุรา และยาสูบ พร้อมทั้งความรู้เรื่องเพศศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กเยาวชน ต.หนองป่าก่อ ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดตั้งสภาพเด็กเยาวชนรู้เท่าทันแอกอฮลล์ ตลอดจนครอบครัว ชุมชน เห็นความสำคัญของการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ อย่างจริงจัง

อย่ามองเป็นเรื่องเล็กน้อย ครอบครัวชุมชนต้องช่วยกันเฝ้าระวัง และหากิจกรรมสร้างสรรค์มาหนุนเสริม สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

นายสมพร ทองดี ผู้ช่วยประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย และ แกนนำ Y-SDN กล่าวว่า

การจัดกิจกกรรมครั้งนี้ถือเป็นความมือของภาคีเครือข่ายในการสร้างคน เชื่อมเครือข่าย ขยายศักยภาพชุมชนและเชื่อมร้อยสภาพเด็กเยาวชนในระดับตำบล เข้ากับ Y-SDN ในพื้นที่ได้อย่างลงตัว ทั้งเป็นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมตามแบบวิถีชุมชน การนี้ต้องขอบคุณศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย

กองบรรณาธิการ SDNThailand