เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวก เพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก “สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์” จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ทศบาลตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว ได้มีการจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสียงเหล้า – บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก “สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์”

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอส่องดาว ประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสุรพล สายคำภา ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสกลนคร ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก เป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงให้กับเด็กปฐมวัย รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก สร้างกระบวนการการเรียนรู้การใช้ชุดเครื่องมือสื่อสร้างสรรค์ เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในความดูแล ซึ่งมีครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้า14 แหง ในพื้นที่ อ.ส่องดาว และอำเภอสว่างแดนดิน

(การจัดกิจกรรมครั้งเป็นไปตามมาตรการการควบคุมโควิด19จังหวัดสกลนคร #สสส. #เครือข่ายงดเหล้า #พลังบวก #ysdn #เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand