สรุปบทเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพ YSDN อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2565 ณ ร่มใบบุญรีสอร์ท อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายเยาวชน YSDN อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพ YSDN อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2565 ณ ร่มใบบุญรีสอร์ท อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้กับเยาวชนในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก พณฯ ท่านวิสาร เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวเปิดงานและให้ความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับพิษภัยของสุรา และสิ่งเสพติดกับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนของอำเภอพาน ในตำบลนำร่อง 4 ตำบลๆ ละ 10 คน ประกอบด้วย ต.ทรายขาว ต.สันกลาง ต.สันมะเค็ด และตำบลทานตะวัน ในกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้ และสะท้อนปัญหาเรื่องเหล้าในพื้นที่

โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลพาน ตลอดจนถึงเรื่องการวางแผนในสิ่งที่เยาวชนในพื้นที่อยากทำ และมีกิจกรรม work shop เรื่องการสร้างสื่อออนไลน์ ในการรณรงค์ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยทีมวิทยากรจากศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสะท้อนปัญหาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น เกิดแกนนำ YSDN ในสถานศึกษาในตำบลนำร่อง

หลังจบกิจกรรม ได้รับเกียรติจากนายวิสูตร์ เสน่หา สาธารณสุขอำเภอพาน เป็นเป็นผู้มอบประกาศนีบัตรให้กับตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้โอวาท และกล่าวปิดงาน หมายเหตุ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19

กองบรรณาธิการ SDNThailand