สรุปบทเรียนแกนนำเยาวชนสร้างสุข SDN ขอนแก่น

24 เมษายน 2565 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายเยาวชน Y-SDN จังหวัดขอนแก่น จัดเวทีสรุปบทเรียนแกนนำเยาวชนสร้างสุข ณ ชุดาปาร์ครีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ หัวหน้าโครงการประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่นและผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมสรุปบทเรียนแกนนำเยาวชนสร้างสุข โดยมีเครือข่ายเยาวชนที่ร่วมดำเนินกิจกรรมในปี 2564 เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและสรุปบทเรียน

1. กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นนำเสนอการดำเนินกิจกรรมในภาพรวมปีที่ผ่านมาและการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในศตวรรษที่ 21

2. กลุ่ม Y-SDN อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนำเสนอภาพรวมการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการอำเภอบูรณาการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

3. กลุ่มแกนนำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู “ครูดูไม่มีอบายมุข”

4. กลุ่มเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมสงกรานต์บ้านฉันวัฒนธรรมสร้างสุข

5. กลุ่มเยาวชนอำเภอภูเวียง นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมอาสาช่วยภัยโควิดและกิจกรรมสงกรานต์บ้านฉัน วัฒนธรรมสร้างสุข โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม ความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรม ความภาคภูมิใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป

ทั้งนี้มีแกนนำเยาวชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

กองบรรณาธิการ SDNThailand