นายอำเภอพาน จ.เชียงราย รณรงค์ “สงกรานต์วิถีใหม่”ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

วันที่ 14 เมษายน 2565 นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน พร้อมเหล่ากาชาดอำเภอพาน ฝ่ายปกครองอำเภอพานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพาน ร่วมกับ YSDN PHAN และสภานักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม ลงพื้นรณรงค์การไม่ขายสุราให้กับเด็ก เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และคนเมา

ในการนี้ได้มอบสื่อรณรงค์การไม่ขายสุราให้กับเด็ก เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และคนเมา ผ่านสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อใช้ทำความสะอาดผิวสัมผัสในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ ตลาดนัดคลองถม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.) และเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยทางสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพาน มีแผนงานที่จะนำร่องขยายพื้นที่การไม่ขายสุราให้กับเด็ก เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และคนเมา ให้ครบ 15 ตำบลในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ YSDN Phan และทุกภาคส่วน #สภาเด็กเมืองพานxสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย #YSDNPhan#สสส.#สคล.#เชียงราย

กองบรรณาธิการ SDNThailand