YSDN เทิง เชียงราย จิตอาสาร่วมกันขนทรายเข้าวัดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองตามวิถีไทย

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 เยาวชนเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ได้ร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเครือข่ายองค์องค์กรงดเหล้า (สสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดกิจกรรมขนทรายเข้าวัดเพื่อสืบสานพระเพณที่มีมาแต่โบราณ ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจนเป็นการสร้าสร้างขวัญกำลังใจให้กับ เด็กเยาวชน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ ได้เห็นความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกในการแสดงออกถึงความรัก กตัญญู การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถือเป็นกิจกรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งของYSDN ที่ได้ร่วมกับจัดขึ้น นี้

กองบรรณาธิการ SDNThailand