YSDN โนนสัง ร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์วิถีไทย งดดื่มลดเสี่ยงหลีกเลี่ยงโควิด-๑๙ และลงพื้นที่ตรวจเตือนร้านค้า รณรงค์พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย ปลอดเหล้าหาดโนนยาว

วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู YSDN โนนสัง ร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์วิถีไทย งดดื่มลดเสี่ยงหลีกเลี่ยงโควิด-๑๙ และลงพื้นที่ตรวจเตือนร้านค้า รณรงค์พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย ปลอดเหล้าหาดโนนยาว

อ้างถึงโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๒๓๐/ว ๒๒๔๒ จากปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึง ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid๑๙) สำหรับการจัดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (ศบค.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อบังคับตอนหนึ่งว่า“ห้ามปะแป้งจัดปาร์ตี้โฟมจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดกิจกรรมสงกรานต์ ” เพื่อให้เป็นดังแนวทางปฏิบัติตามประกาศที่กล่าวมาข้างต้นและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๑ เรื่อง “ห้ามดื่ม-ห้ามขายในที่สาธารณะ” ซึ่งพื้นที่หาดโนนยาวเป็นสถานที่ ๑ ในข้อบังคับตามกฏหมายฉบับนี้ รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัย ลดการแพร่ระบาดจากโควิด ๑๙ ของประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนสังหรือผู้มาเยือนแหล่งท่องเที่ยวหาดโนนยาว

โดยคาดการว่าจะเป็นพื้นที่หลักที่ประชาชนทั่วไปในระแวกใกล้เคียงจะนัดรวมกลุ่มท่องเที่ยวสังสรรค์ ซึ่งถ้าขาดการดูแลหรือควบคุมอาจเป็นแหล่งแพร่โรค หรือทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นได้แก่ อุบัติเหตุ เมาแล้วขับ ทะเลาะวิวาท ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านนายอำเภอโนนสังร่วมกับคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเตือนและเฝ้าระวังร้านค้า พร้อมทั้งรณรงค์พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดโควิด-๑๙ หาดโนนยาว นายพีรวัฒน์ สีลาบุตร ปลัดอำเภอโนนสังเป็นประธานในพิธี โดยได้กล่าวว่า “ในปีนี้ ศบค.ได้อนุญาตให้จัดงานเทศกาลสงกรานต์ในสถานที่ควบคุมได้ รวมทั้งให้เล่นน้ำ และจัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting แต่ห้ามมีการประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน ขณะที่พื้นที่สาธารณะ เช่น ท้องถนน งดเล่นน้ำ แม้กิจกรรมบางอย่างจะไม่สามารถปฏิบัติได้เช่นเคย แต่ก็ยังต้องมีการควบคุมดูแลพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่หาดโนนยาว ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของอำเภอโนนสังที่มีประชาชนมารวมกลุ่มกันเป็นอันมาก ทั้งที่มีที่พำพักนักอาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือประชาชนที่กลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผมขอขอบคุณคณะผู้จัดงานที่ประสานให้เกิดการบูรณาการณ์การดำเนินงานในวันนี้ขึ้น เชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตคนอำเภอโนนสัง ขอบคุณมายังท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เจ้าของพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกในการจัดงาน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ตรวจเตือนร้านค้าและประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงมาตราการในครั้งนี้ สุดท้ายขอขอบคุณส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่มาร่วมในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ “#เครือข่ายงดเหล้า#สสส.#YSDN#พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยปลอดเหล้าปลอดโควิด๑๙#สงกรานต์วิถีใหม่

กองบรรณาธิการ SDNThailand