Y-SDN จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน ค่ายพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน “SDN Central คิดดี ทำดี เพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน”

วันที่ 18-19 มีนาคม 2565 (นางฐิติพันธ์ วงษ์คำจันทร์) ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ชมรมเยาวชน Y-SDN.จังหวัดเลย

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางเรี่ยมศรี ดอนนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ (นางฐิติพันธ์ วงษ์คำจันทร์) ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย ได้กล่าวรายงานว่าโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน Y-SDN.จังหวัดเลย หรือ“SDN Central คิดดี ทำดี เพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน”นั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาเครือข่ายเยาวชนชมรม Y-SDN จังหวัดเลยให้มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง เกิดเป็นกลุ่มพลังเยาวชนที่คิดดี ทำดี ให้แก่สังคม พร้อมทั้งเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางที่เหมาะสม เปลี่ยนค่านิยมคนรุ่นใหม่ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดปัญหานักดื่มหน้าใหม่ และสรุปว่าโครงการอบรมในครั้งนี้ ในค่ายมีกิจกรรม การพูดเพื่อการสื่อสาร “พูดสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมฝึกการตัดต่อ โปสเตอร์ และคลิปวิดีโอเพื่อการสื่อสารสาธารณะ อีกด้วย จากผลการอบรมสิ้นสุดลงได้มอบเกียรติบัตร และปิดการอบรม

กองบรรณาธิการ SDNThailand