Y-SDN อำเภอพานพร้อมคณะทำงานลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ตำบลเมืองพาน

วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 Y-SDN อำเภอพานพร้อมคณะทำงาน ร่วมกับพระครูปิยวรรรพิพัฒน์ ดร. สภาเด็กและเยาวชนอำเภอพาน นำท้องที่ท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ตำบลเมืองพาน ตำบลป่าหุ่ง ตำบลทานตะวัน ตำบลสันมะเค็ด และตำบลดอยงาม รวม 8 ราย มอบรถเข็นและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยการสนับสนุนของท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์,ดร.

กองบรรณาธิการ SDNThailand