ประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าแม่ฮ่องสอน จับมือนักจิตวิทยาโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา อบรมระบบงานเยาวชนแกนนำเครือข่ายรณรงค์ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมุขในสถานศึกษา พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง สบเมย แม่ลาน้อย

19-20 มีนาคม 2565 ประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าแม่ฮ่องสอน จัดการอบรมพัฒนาระบบงานเยาวชนแกนนำเครือข่ายรณรงค์ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมุข ในสถานศึกษา(สายใต้) ภายใต้โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมืองวัฒนธรรม

ขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้า เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ มีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมจำนวน 30 คน จากโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เพื่อให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนากระบวนการคิด พัฒนากระบวนการทักษะชีวิต และเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำในแต่ละสถานศึกษา นายเสกสรร เย็นสุหัส ผู้ประสานงานพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง สบเมย แม่ลาน้อย เปิดเผยว่า งานเด็กและเยาวชนของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

มีกิจกรรมฟุตซอลที่มีพื้นที่ให้เด็กได้แสดงความสามารถในการกีฬา และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือตอนบนไปชิงแชมป์ระดับประเทศมาแล้ว โอกาสนี้จึงมีกิจกรรมหลายอย่างที่ได้สำนักงานเขตการศึกษาพื้นที่ให้การสนับสนุน การจัดอบรมพัฒนาระบบงานเยาวชนแกนนำเครือข่ายรณรงค์ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมุข ในสถานศึกษาเราจึงมีเครือข่ายครูและลูกศิษย์ วันนี้ก็มีครูอังคนา เจริญรัตน์ เด็กสภานักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง จบไปสอบบรรจุเป็นครูอยู่สบเมยก็เข้ามาช่วย โรงเรียนก็สนับสนุนรถรับส่งทั้ง 2 วันนี้ ในส่วนของกระบวนการอบรมเราได้ คุณครูสุทธิดา เนงแก้ว นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มาทำการสร้างแนวคิดพื้นฐานของการทำงานเป็นกลุ่ม ให้เด็กได้ศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคของการทำงานเป็นกลุ่ม ปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งของทีมงาน รวมถึงการฝึกฝนทักษะสำคัญในการทำงานเป็นกลุ่มอย่างได้ผล

และการทำแบบพื้นที่จุดเสี่ยงร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ของ 3 พื้นที่ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งจะมีทีมงานจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน มาช่วยทำกระบวนการในเรื่องการสร้างทีมงานเยาวชนเฝ้าระวังในพื้นที่ ความรู้เบื้องต้นพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระบวนการทำงานกับเด็กเราต้องเข้าใจในตัวเขาสถาวะทางอารมณ์ ของวัยรุ่น เราจะจับมาอบรมแบบนั่งฟังครูสอนมันไม่เกิดประโยชน์ สิ่งนี้สำคัญที่จะเกิดพลังของกลุ่มเด็กในการทำกิจกรรมกับเครือข่ายได้ และจะได้นำเสนอผู้ใหญ่หลายๆหน่วยงานในพื้นที่ ในการทำงานร่วมกับประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand