ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำกับ ติดตาม และสร้างขวัญกำลังใจ “สำหรับเด็กปฐมวัย จ.ขอนแก่น”

11 มีค. 2565 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำกับ ติดตาม และสร้างขวัญกำลังใจ โดยให้ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 ศูนย์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า – บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย จ.ขอนแก่น ปี 2564

และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ปี 2565 ต่อไป#จากการนำเสนอในช่วงสถานการณ์โควิค พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการเปิดเรียนได้เป็นระยะ และส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดเรียนได้เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยง ทำให้คุณครูไม่สามารถสอนนักเรียนในรูปแบบ on site ได้ แต่คุณครูก็ยังให้ความสำคัญในการบูรณาการสอนตามแผน โดยปรับการสอนเป็นรูปแบบ on line และ on hand โดยมีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และมีหลายครอบครัวที่ผู้ปกครองเกิดความตระหนักด้วยตนเอง ในเรื่องของโทษจากการดื่มสุราและสูบบุหรี่ # ขอบคุณสสส./ สคล. และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยให้ทำเกิดโครงการดีๆนี้ขึ้นมา พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนความต่อเนื่องและขยายผล โดยมีเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีซึ่งเป็นอนาคตของชาติ#พลังบวกปฐมวัย#okขอนแก่น#ครูไทยเก่งไม่แพ้ครูชาติใดในโลกนี้

กองบรรณาธิการ SDNThailand