อบจ.นราธิวาสร่วมขับเคลื่อนกับสสส.เพื่อปลูกพลังบวก ลดปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย

คณะทำงานโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัยของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)ภายใต้ สสส.

ประชุมร่วมกับนายกกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (อบจ.นราธิวาส)พร้อมทั้งสมาชิกสภาจังหวัด(สจ.) ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน(สช.)จังหวัดและอำเภอ รือเซาะ บาเจาะ ยี่งอ นราธิวาส ทีมประสานงานและบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาส่วนหน้าในจังหวัดชายแดนภาคใต้และทีมกองการศึกษาอบจ.นราธิวาส และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทุกองค์การที่มาร่วมประชุมเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กเล็กและพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพอบายมุข พร้อมขยับขับเคลื่อนร่วมกับโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดนราธิวาส

โดยเบื้องต้น กองการศึกษาของ อบจ.จะประสานความร่วมมือกับ เทศบาลและ อบต.ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ทั้ง 218 แห่ง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการปลูกพลังบวกฯ เบื้องต้นจัดสรรเป็นรุ่น ๆ ก่อน ส่วนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปวางแผนกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต่อไป#ขอขอบพระคุณอย่างสูง สจ.ปารมี พิมานแมน ผู้ประสานงานหลัก ##ขอบคุณคณะทำงานสคล.ระดับภาคและระดับจังหวัดทุกท่านที่พร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนในทุกกิจกรรม#พลังบวก#ปฐมวัย#สสส#สคล

นายกกูเซ็ง ยาวอหะซัน กล่าวว่า

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ช่วงอายุวัยทีาน่าสงสารมากที่สุดคือเด็กเล็กไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ อยู่กับบ้าน พ่อ แม่ ผู้ปกลครองไปทำงานปล่อยเด็กอยู่กับย่า ยาย ปล่อยตามยะถากรรม ระบบการศึกษาเข้าถึงได้ไม่มาก เด็ก ๆ คลุกคลีอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ผู้ปกครองคาดไม่ถึงว่าพฤติกรรมประจำวันอย่างเช่นการสูบบุหรี่ จะเป็นการฝังจิตใต้สำนึก เมื่อโตขึ้นพฤติกรรมเลียนแบบจะส่งผลกระทบต่อตัวเองและสังคมได้

สจ.ปารมี พิมานแมน กล่าวว่า

ทาง อบจ.นราธิวาส เห็นความสำคัญด้านการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เป็นวัยที่ต้องเติบโตที่ต้องมารับผิดชอบคนรุ่นเรา(ผู้สูงอายุ) เราควรเตรียมให้เขามีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทาง อบจ.นราธิวาสยินดีเป็นฝ่ายสนับสนุนและประสานงานทุกภาคี ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาเสริมหนุนเด็กให้เต็มศักยภาพในทุก ๆ ด้าน การที่เด็กไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ก็เป็นสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเด็ก การพัฒนาสมรรถนะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

น.ส.จริญญา ไทยแท้ นักจิตวิทยาโครงการปลูกพลังบวกฯ กล่าวว่า

ครู คือ บุคคลสำคัญในการดูแลเด็กนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะคุณครูปฐมวัยมีความสำคัญมากๆ เพราะครูคือต้นแบบ ในการปลูก ปลุก ความคิดสร้างสรรค์ และจิตนาการของเด็กๆ ทุกคน ครูจึงต้องมีพลังบวกและการสื่อสารเชิงบวกเพื่อเป็นต้นแบบและการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กตั้งแต่ปฐมวัย

#พลังบวก#ปฐมวัย#ลดปัจจัยเสี่ยง#สสส

กองบรรณาธิการ SDNThailand