อำเภอกระนวนเปิดศูนย์เรียนรู้กิจกรรม และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้กระนวนเป็นหนึ่ง แกนนำYsdn อำเภอกระนวน ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์การเรียนรู้กระนวนเป็นหนึ่ง(Knowa) โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ ภายใต้โครงการ อําเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่แบบบูรณาการสร้างสุข ปลอดเหล้า ปลอดภัยห่างไกลปัจจัยเสี่ยง อําเภอกระนวน โดยมี นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมและผู้อำนวยการศูนย์Knowa เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ ผ่านกิจกรรมบริการวิชาการเกษตรและวิศวกรรมสู่สังคม โดยมีรูปแบบชุมชนเป็นฐาน (TIC) เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนส่งเสริมค่านิยมปลอดเหล้าบุหรี่ อำเภอกระนวน นายมนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการกระนวนเป็นหนึ่ง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายเจษฎา วงค์มณี เจ้าหน้าที่โครงการ อําเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ อําเภอกระนวน ฯ กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเครือข่าย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ใช้รูปแบบชุมชนเป็นฐาน มีการจัดฐานการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย

ฐานที่1.น้ำดีเปลี่ยนชีวิต วิทยากรฐานโดย ท่าน ผศ.ดร. โพยม สราภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากร น้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่าน ดร.มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง พร้อมทั้งนักศึกษาปริญญาโท,ปริญญาเอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ บริการวิชาการให้ความรู้เรื่องมลพิษทางน้ำและกระบวนการบำบัดโดยใช้รูปแบบบึงประดิษฐ์ ร่วมกับคณะครูภายใต้โครงการZero western School โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ที่มาให้ความรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง

ฐานที่2.บริการวิชาการเกษตรน่ารู้ วิทยากรฐานนำโดย ผศ.ดรสุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ มข. พร้อมทั้งคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ให้ความรู้ด้านการปลูกพืชผักการปลูกข้าวในรูปแบบต่างๆ และดอกไม้สวยงาม

ฐานที่3.เสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างค่านิยมปลอดเหล้าบุหรี่ ให้ความรู้เรื่องกฎหมายผ่านกิจกรรม กฏหมายน่ารู้เหล้าบุหรี่ไม่น่ารัก และส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ปลุกพลังบวก ด้วยกระปลุกออมสินออมรัก และกระเป๋าผ้าสื่อรัก โดยนายเจษฎา วงค์มณี จนท.โครงการ อําเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ฯ อำเภอกระนวน และแกนนำYsdn อำเภอกระนวน

ฐานที่4.Happy TIC สามัคคีสร้างสรรค์ ให้ความรู้ทักษะชีวิตในศตวรรษที่21 พร้อมทั้งกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์ โดยสมาชิกชมรมTO BE โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมร่วมกับสโมสรนิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ้งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้กระนวนเป็นหนึ่ง(Knowa) ซึ่งเป็นสถานที่บริการความรู้วิชาการและเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับประชาชนอำเภอกระนวนได้ใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะทำงานได้มีแนวทางการจัดงานภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้เป็นไปตามประกาศการควบคุมโรคของทางจังหวัด และการดำเนินงานร่วมกันในกิจกรรมการป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ การเคลื่อนงานในชุมชนร่วมขยายความร่วมมือบูรณาการการทำงานในอนาคต

กองบรรณาธิการ SDNThailand